Ko delavca ni na delu

Dopust, regres in druge odsotnosti z dela
Vprašanja in odgovori s področja delovnega prava II

Avtor: dr. Nana Weber

 

Tudi v razmerah, zaznamovanih z epidemijo koronavirusne bolezni, je dopust delavčeva temeljna pravica. Delodajalec se ne more sklicevati na slabo poslovno stanje zaradi posledic epidemije in na tej podlagi delavcem ne izplačati regresa ali jim ne omogočiti plačane odsotnosti z dela. To jim pripada po zakonu – osnovna pravila glede odmere dopusta in regresa ostajajo nespremenjena. V priročniku pa je opozorjeno tudi na določbe interventne zakonodaje, ki jih je treba upoštevati pri zagotavljanju delavčevih pravic. Knjiga je zato dobrodošel pripomoček tako delodajalcem in delavcem kot vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo z delovnim pravom.

Z DDV: 87,00 
Brez DDV: 82,86 

Na zalogi

Z DDV: 87,00 
Brez DDV: 82,86 

Šifra: 900-910
Avtor: dr. Nana Weber
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Knjiga združuje bistvena vprašanja in odgovore, povezane z upravičeno odsotnostjo delavca z dela (neupravičene odsotnosti z dela, katerih posledica je odpoved pogodbe o zaposlitvi, so podrobno obravnavane v prvi knjigi v zbirki).

Tematsko so vprašanja in odgovori razporejeni v štiri poglavja. Uvodnemu, v katerem sta predstavljena pojma delavca in delodajalca ter so našteti relevantni slovenski pravni viri, sledijo poglavja, namenjena letnemu dopustu, nanj vezani pravici do regresa in drugim vrstam odsotnosti z dela.

Najprej so pojasnjeni pravni okviri posameznega instituta, nato pa nanizani odgovori na številna vprašanja, ki se v povezavi z njim zastavljajo v praksi. Nekateri avtoričini odgovori so že bili objavljeni v reviji Pravna praksa, v knjigi pa so posodobljeni in upoštevajo aktualno sodno prakso.

Obdobje od 13. marca 2020 do začetka leta 2021, v katerem je knjiga nastajala, je bilo zaznamovano s posledicami epidemije koronavirusne bolezni, zaradi česar delavci v številnih raznolikih položajih niso mogli opravljati dela. Ne glede na državne spodbude v okviru interventne zakonodaje oziroma ne glede na to, da je država delodajalcem marsikatero obveznost »prezrla« (zlasti na področju davkov, prispevkov in povračila nekaterih vrst nadomestil), pa ta tematika zagotovo ostaja pravno relevantna in ni vezana samo na te razmere. Vsi se namreč skoraj vsak dan srečujemo s pravicami iz in zaradi delovnega razmerja. Že zaradi tega je pomembno, da je vsak posameznik seznanjen s svojimi področnimi pravicami, predvsem pa seveda z njihovim učinkovitim uveljavljanjem. Prav temu je namenjen ta priročnik.

V odgovorih je zaradi trenutnih razmer, tako ali drugače zaznamovanih z epidemijo, upoštevana precej obsežna in tudi zelo zapletena (povečini) interventna protikoronska zakonodaja, sprejeta v »paketih«. Do konca pisanja knjige je namreč Državni zbor RS sprejel že osem protikoronskih zakonodajnih svežnjev, ki so v dosedanji slovenski zakonodajni praksi kot korpus normativnih pravil unikum. Nekatere določbe se medsebojno dopolnjujejo ali razveljavljajo, pogosto pa pomenijo celo začasni odstop od veljavne ureditve. Avtorica opozarja na dileme, kakršne lahko nastanejo v praksi tudi pri uporabi te zakonodaje.

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-470-6

Št. strani: 308

Leto izdaje: 2021

 

Zbirka Vprašanja in odgovori s področja delovnega prava

Področje delovnega prava kot krovni predpis ureja leta 2013 sprejeti Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Čeprav vsebuje le 230 členov, je v praksi pri njegovi razlagi ravno zaradi kratkosti veliko dvomov in vprašanj. Brez natančnega pregleda sodne prakse po posameznih področjih delovnega prava delodajalec ne more biti vedno prepričan, kakšno ravnanje je v konkretnem primeru pravilno; s podobnimi zagatami se srečuje tudi delavec. Zbirka pa ni namenjena samo delodajalcem in delavcem, temveč bo v pomoč tudi strokovni javnosti.

Knjige v zbirki so zasnovane tako, da so najprej pojasnjeni pravni okviri posameznega instituta, nato pa nanizani odgovori na številna vprašanja, ki se v zvezi z njim zastavljajo v praksi. Nekateri avtoričini odgovori so bili že objavljeni v Pravni praksi, v knjigah pa so posodobljeni in upoštevajo aktualno sodno prakso. V zbirki bo obravnavanih sedem področij.

Prva knjiga, Prenehanje pogodbe o zaposlitvi, zajema bistvena vprašanja in odgovore, vezane zlasti na način prenehanja pogodbe o zaposlitvi (potek časa, smrt delodajalca ali delavca, sporazum, redna ali izredna odpoved, prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča ali zakona). Pri tem so predstavljene obveznosti delavcev in delodajalcev v času prenehanja in po prenehanju delovnega razmerja, posebno poglavje pa je namenjeno tudi sodnemu varstvu.

Druga knjiga, Ko delavca ni na delu: Dopust, regres in druge odsotnosti z dela, se ukvarja z bistvenimi vprašanji o letnem dopustu in pravici do regresa.

Tretja knjiga, Prejemki iz delovnega razmerja, bo obravnavala vprašanja, povezana s plačilom za delo, ki zajema plačo (osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost in dodatke) ter morebitne druge vrste plačil, kadar je to določeno s kolektivno pogodbo, nadomestila plač, udeležbo delavcev pri dobičku in tudi odpravnine.

Četrta knjiga, Pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, bo namenjena vprašanjem glede pogodbe o zaposlitvi v povezavi s področno zakonodajo, ki ne bodo zajeta v drugih knjigah – kaj točno mora vsebovati pogodba o zaposlitvi, koliko delavca zavezujejo posamezne določbe pogodbe o zaposlitvi, ki jih je vsilil delodajalec, in podobno. Obravnavana bo tudi tematika napotenih delavcev oziroma agencijskega dela, nočnih delavcev, delavcev, ki še niso stari 18 let, dela otrok, mlajših od 15 let, dijakov in študentov, nadurnega dela ter ekonomsko odvisnih oseb.

Peta knjiga, Odškodninska odgovornost delavcev in delodajalcev ter disciplinska odgovornost delavca, bo bralce podrobneje seznanila s področjem odškodninske odgovornosti. Delavec je odgovoren za škodo, ki jo pri delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči delodajalcu, pa tudi delodajalec je delavcu, ki mu je bila pri delu ali v zvezi z njim povzročena škoda, to dolžan povrniti. Delodajalec ima zoper delavca poleg odpovedi pogodbe o zaposlitvi na voljo še disciplinski postopek, ob podani odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa lahko zahteva tudi povrnitev nastale škode, kar bo praktično predstavljeno v drugem delu knjige.

Šesta knjiga, Kolektivne pogodbe, bo obravnavala področje, na katerem je v praksi veliko nejasnosti, zato bodo odgovori na temeljna vprašanja o razlagi kolektivnih pogodb zelo koristen pripomoček.

Sedma knjiga, Vodilni in poslovodni delavci ter prokuristi, bo pomagala razjasniti številne nejasnosti v zvezi s temi kategorijami delavcev, za katere je zakonsko določene obveznosti delodajalcev in na drugi strani pravice delavcev mogoče urediti drugače. V praksi je zaradi skopih določb ZDR-1 pri tem veliko težav.

Nana Weber je leta 2003 diplomirala, leta 2010 magistrirala in leta 2013 doktorirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Poklicno pot je začela v sodstvu in na različnih stopnjah sodišč – na okrajnem (kazenski oddelek), višjem (civilni in oddelek za alternativno reševanje sporov) ter vrhovnem sodišču (delovno-socialni oddelek) – pridobila dragocene izkušnje s številnih pravnih področij. Pozneje je bila zaposlena na državnem pravobranilstvu, v odvetniški pisarni in v kabinetu ministra za javno upravo. Leta 2016 je začela samostojno pot in danes vodi Odvetniško družbo Weber.
Ker si vedno prizadeva za mirno rešitev sporov, je mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana, pri Odvetniški zbornici Slovenije in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter izvajalka izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Na eni od ljubljanskih višjih šol zadnjih osem let predava več predmetov s področja prava, od leta 2020 pa je docentka za civilno in gospodarsko pravo na Evropski pravni fakulteti, docentka za delovno pravo na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana ter docentka za poslovne vede na B2 Visoki šoli za poslovne vede.
Je tudi avtorica in soavtorica monografije o Družinskem zakoniku.