Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) s komentarjem


Urednica: Mojca Prelesnik
Avtorji komentarja: Mojca Prelesnik, dr. Jelena Burnik, mag. Urban Brulc, Tina Ivanc, Alenka Jerše, mag. Eva Kalan Logar, mag. Kristina Kotnik Šumah, mag. Polona Merc, Blaž Pavšič, Matej Sironič, mag. Polonca Štrekelj, mag. Andrej Tomšič
Stvarno kazalo: Barbara Žurej

Prednaročniška cena velja ob naročilu in plačilu do 30. septembra 2023.

 

V komentarju bodo podrobno pojasnjene določbe novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki sestavlja celoto s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Vsi upravljavci zbirk osebnih podatkov v javnem in zasebnem sektorju morajo pri vsaki obdelavi osebnih podatkov poskrbeti za skladnost s pravili o varstvu osebnih podatkov iz obeh predpisov, sicer jim nadzorniki pri Informacijskem pooblaščencu v inšpekcijskem postopku lahko odredijo odpravo nepravilnosti in izrečejo sankcijo.

Z DDV: 383,40 
Brez DDV: 365,14 

Na zalogi

Z DDV: 383,40 
Brez DDV: 365,14 

Šifra: 900-913
Vrsta artikla: knjiga
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Skupina 12 vrhunskih strokovnjakov za področ­je prava varstva osebnih podatkov, zaposlenih pri Informacijskem pooblaščencu, pripravlja komentar novega zakona. ZVOP-2 je sistemski zakon s področja varstva osebnih podatkov, ki z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 96/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD) sestavlja celovit sveženj predpisov s področja varstva osebnih podatkov. Uporablja se od 26. januarja 2023.

Komentar bo zelo dobrodošel in uporaben pripomoček tudi zato, ker bo v njem ob obravnavi določb zakona pojasnjena navezava na določbe Splošne uredbe. V praksi je za popolno razumevanje in spoštovanje navedene zakonodaje treba slediti določbam vseh teh predpisov – največja skupina zavezancev po Splošni uredbi mora torej poleg 127 členov ZVOP-2 upoštevati tudi 99 členov in 173 uvodnih izjav Splošne uredbe.

Struktura knjige sledi členitvi zakona in bo pregledno razdeljena na štiri dele. Prvi zajema razlago temeljnih določb, ureditve varstva podatkov umrlih, postopka pred upravljavcem in obdelovalcem osebnih podatkov ter nadzornim organom, določb glede varnosti podatkov in položaja pooblaščenih oseb za varstvo podatkov, specialnih določb glede nacionalne ureditve kodeksov ravnanja in potrjevanja ter prenosa osebnih podatkov v tretje države. V drugem delu so urejeni posebni primeri obdelave, ki jih države članice po Splošni uredbi lahko uredijo specifično, na primer uporaba biometrije, obdelava osebnih podatkov za raziskovalne namene, usklajevanje pravice varstva osebnih podatkov s pravico do svobode izražanja zlasti prek razmerja s pravico do dostopa do informacij javnega značaja; pojasnjene so tudi posebnosti slovenske nacionalne ureditve na področju videonadzora ter povezovanja zbirk osebnih podatkov. V tretjem delu so kazenske določbe, pri čemer se sankcije za kršitve, ki jih predpisuje Splošna uredba, ne izrekajo kot upravne globe, temveč kot globe za prekrške, vendar v višini in razponih, kot jih določa Splošna uredba. Četrti del vsebuje prehodne in končne določbe.

Avtorji bodo zakonske določbe uvrstili v sistem varstva podatkov, ki se je po začetku uporabe Splošne uredbe korenito spremenil, ter pri tem opozorili tudi na nejasnosti in pomanjkljivosti zakona, ki bi v praksi lahko povzročale težave in jih bo sčasoma treba ustrezno urediti oziroma odpraviti. Ob razlagi posameznih zakonskih členov bodo navedene odločbe iz prakse Informacijskega pooblaščenca, domače in tuje sodne prakse ter mnenja in odločitve Evropskega odbora za varstvo podatkov. Komentar je zato namenjen vsem, ki se ukvarjajo s področjem varstva osebnih podatkov, tako pravnikom kot nepravnikom, ki morajo biti s področjem dobro seznanjeni in se z njim ukvarjajo pri svojem delu.

Knjiga bo imela tudi podrobno stvarno kazalo.

 

Vezava: trda

ISBN:

Št. strani:

Leto izdaje: 2023