Kazenski zakonik z novelo KZ-1I z uvodnimi pojasnili


Uvodna pojasnila: dr. Miha Šepec
Stvarno kazalo: dr. Ciril Keršmanc, dr. Saša Kmet, dr. Miha Šepec

 

Knjiga vsebuje uvodna pojasnila k noveli KZ-1, neuradno prečiščeno zakonsko besedilo z vidnimi spremembami novele in podrobno stvarno kazalo. V uvodnih pojasnilih so podrobno predstavljene in kritično analizirane vse novosti obsežne novele.

Z DDV: 87,60 
Brez DDV: 83,43 

Na zalogi

Z DDV: 87,60 
Brez DDV: 83,43 

Šifra: 900-933
Vrsta artikla: knjiga
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Leta 2021 sta bili sprejeti kar dve noveli Kazenskega zakonika. Osrednji cilj novele KZ-1H je bila (izredno radikalna) sprememba inkriminacij spolnih deliktov, medtem ko se bile z novelo KZ-1I preoblikovane številne določbe predvsem v posebnem delu zakonika in nekatere v splošnem.

V uvodnih pojasnilih je v celoti predstavljena novela KZ-1I, sprejeta novembra 2021, s katero je bilo v kazensko zakonodajo dodanih oziroma spremenjenih kar 45 členov: deset členov v splošnem delu, 31 v posebnem, prehodne in končne določbe pa zajemajo štiri člene.

Na prvi pogled se zdi, da je sprememb v splošnem delu Kazenskega zakonika izredno veliko (spremenjenih je skoraj desetina vseh členov splošnega dela), vendar ker ne posegajo v jedrno materijo splošnega dela, torej splošne institute kazenskega prava ali temeljna načela in pravila sankcioniranja, so bolj ali manj postranskega pomena (še najradikalnejša sprememba je podaljšanje roka za novo sojenje od razveljavitve pravnomočne sodbe s prejšnjih dveh let na pet let, kar je za sodno prakso pomembna novost, za kazensko materijo pa dejansko precej zanemarljiva).

Osrednji del novele so posegi v posebni del. Spremembe so zbrane v 31 členih novele. Večinoma gre za implementacijo določb evropskih direktiv in mednarodnih konvencij oziroma upoštevanje evropskih ali mednarodnih zahtev. Večji del sprememb je tako namenjen prilagoditvi določb Kazenskega zakonika zahtevam evropskih in mednarodnih dokumentov in so že po svoji naravi bistveno manj pravno sporne kot politizirane spremembe zakona, ki smo jim bili priča pri zadnjih treh novelah (od KZ-1F do KZ-1H). Druge novosti so vezane na spremenjene družbene razmere (predvsem grožnje in napadi na uradne osebe) in nove pojavne oblike že ustaljenih kaznivih dejanj, več pa je tudi redakcijskih sprememb, s katerimi je izboljšano dotlej nejasno zakonsko besedilo.

V knjigi so vsi novelirani člani predstavljeni po poglavjih Kazenskega zakonika, torej glede na prevladujočo vrsto zaščite specifičnih kazenskopravnih dobrin. Ob vsakem poglavju je podana tudi kratka kritična analiza sprememb.

Knjiga, ki vsebuje tudi zadnjo neuradno prečiščeno različico besedila Kazenskega zakonikain podrobno stvarno kazalo, je obvezni pripomoček vsakega kazenskega pravnika, praktika oziroma vsakogar, ki se ukvarja s kaznovalnim pravom, za študente prava nujno študijsko gradivo.

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-483-6

Št. strani: 392

Leto izdaje: 2022

Dr. Miha Šepec je izredni profesor za področje kazenskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter predstojnik Inštituta za kazensko in prekrškovno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Na pravni fakulteti je nosilec predmetov kazensko pravo in kazensko procesno pravo, poleg tega izvaja predmeta prekrškovno pravo in kazensko pravo – izbrane teme na magistrski stopnji ter predmet instituti kazenskega prava na doktorski stopnji. Sodeluje tudi s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru in Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, kjer je nosilec predmeta medijsko pravo.
Je urednik komentarja splošnega dela slovenskega Kazenskega zakonika (KZ-1) ter nastajajočega komentarja Zakona o kazenskem postopku (ZKP) ter avtor ali soavtor številnih drugih monografij. Deluje tudi kot vodja mednarodnega projekta EU JUST Evropski preiskovalni nalog – pravna analiza in praktične dileme mednarodnega sodelovanja – EIO-LAPD. V podatkovni bazi Cobiss ima prek 200 avtorskih vpisov, od tega 64 znanstvenih.
V letih 2018–2021 je bil na spletnem portalu Lexpera izbran med 10 najbolj vplivnih pravnikov v Sloveniji.