Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili z novelo ZGD-1K

Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič Stvarno kazalo: dr. Jerneja Prostor

V uvodnih pojasnilih so podrobno predstavljene novosti, uveljavljene z novelo ZGD-1K.

Z DDV: 146,00 
Brez DDV: 139,05 

Na zalogi

Z DDV: 146,00 
Brez DDV: 139,05 

Šifra: 900-905
Avtor: Uvodna pojasnila: dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič Stvarno kazalo: dr. Jerneja Prostor
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Novelo ZGD-1K je Državni zbor RS sprejel 27. 1. 2021 in je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 18/2021.

Z obsežno novelo je bila v slovenski pravni red implementirana Direktiva (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev (t. i. Delničarska direktiva II). Spremenjena oziroma novelirana je ureditev štirih sklopov vprašanj:

–        identifikacija delničarjev, posredovanje informacij in olajšanje uveljavljanja pravic delničarjev,

–        politika prejemkov direktorjev in nadzornikov – pravice delničarjev in informacije,

–        preglednost in odobritev poslov družbe s povezanimi strankami,

–        preglednost institucionalnih vlagateljev, upravljalcev premoženja in svetovalcev za glasovanje.

Zakonodajalec je ob tem želel izboljšati še druge korporacijskopravne institute, zato je posegel tudi v številne druge zakonske določbe:

–        spremembe so pri omejitvi ustanavljanja gospodarskih družb in podjetnikov ter pridobitve položaja družbenika,

–        novelirana je ureditev sklepanja pogodb in drugih pravnih poslov s člani organov vodenja in nadzora (pogodba o opravljanju funkcije, pogodba o svetovanju, posojilna pogodba in posli družbe s člani organov vodenja in nadzora),

–        dopolnjena so zakonska pravila o notranji reviziji,

–        spremenjena je upravljavska struktura v d. o. o. s statusom subjekta javnega interesa – obvezni nadzorni sveti in revizijske komisije,

–        spremembe so tudi v povezavi s skupščino delniške družbe (sklic, informacijski sistemi, elektronsko glasovanje in potrditev, pooblaščenci in posredniki, presečni rok, sporočila za delničarje),

–        novosti so glede statusnih atributov – sedeža in poslovnega naslova, pisem družbe in uporabe jezika, spremembe tudi pri d. o. o. in s. p,

–        novosti so tudi pri ureditvi gospodarskih interesnih združenj in podružnic tujih podjetij.

Avtorja dosedanjih pojasnil k novelam ZGD-1, vodilna strokovnjaka s področja korporacijskega prava prof. dr. Marijan Kocbek in prof. dr. Saša Prelič, sta pripravila uvodna pojasnila k noveli ZGD-1K z željo, da čim bolj celovito predstavijo vse najpomembnejše zakonodajne rešitve. Avtorica stvarnega kazala je docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru dr. Jerneja Prostor.

V uvodnih pojasnilih je podrobneje analizirana novelirana zakonska ureditev, pri tem pa so tudi vsebinsko obravnavani korporacijskopravni instituti, ki jih zakonske spremembe in dopolnitve neposredno ali posredno zadevajo. Taka širša pojasnitev zakonskih določb pomaga pri pravilnem razumevanju in uporabi korporacijskopravnih institutov v praksi.

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-462-1

Št. strani: 792

Leto izdaje: 2021