Podjetje in delo

Revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo

Izide osem številk na leto. Naročniki imajo 10-odstotni popust.
Letna naročnina na revijo Podjetje in delo, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Podjetje in delo, znaša 261,60 EUR + DDV (5 %).
Polletna naročnina revije Podjetje in delo po študentski ceni 72,66 EUR + DDV (5 %) velja ob predložitvi veljavnega potrdila o statusu študenta za tekoče študijsko leto.
Cena posamezne številke: cena enojne številke je 32,89 EUR. cena dvojne številke 3-4 je 65,78 EUR. cena dvojne številke 6-7 je 107,80 EUR. Cene vključujejo DDV. Poštnino za tujino zaračunavamo posebej. Naročilo velja do pisnega preklica.
Želje v zvezi z naročilom nam lahko sporočite na e-naslov: goca.vujovic@gvzalozba.si.

Z DDV: 274,68 
Brez DDV: 261,60 

Na zalogi

Z DDV: 274,68 
Brez DDV: 261,60 

Šifra: REVPD
Vrsta artikla: revija
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Iz številke 2/2023

Petra Weingerl
The EU as a Global Actor in Consumer Protection

  • Trade is arguably as old as humanity. It affects consumers and undertakings in different ways, such as productivity gains and sectorial reallocation of production affecting employment, wages and prices, and also indirectly through quality improvements and more product varieties. However, so far consumers have been mostly seen as objects, not subjects, of international trade. This is changing with globalisation and digitalisation, especially through e-commerce. The paper analyses how consumer rights are addressed in the EU’s external action, especially its trade policy. To this end, it will examine the EU’s competence and priorities in its external action and the need for reliance on both the economic and non-economic aspects of the EU’s global reach in consumer protection.

Matic Kuhar, Maja Koršič Potočnik
Odstop izvajalca od pogodbe zaradi neplačila razlike v ceni pri pogodbi FIDIC s fiksno ceno

  • Prispevek se ukvarja s problematiko neplačil razlike v ceni, ki jo izvajalci zahtevajo zaradi podražitve gradnje, pri čemer se osredotoča na pogodbe, sklenjene po splošnih pogojih rdeče in rumene knjige FIDIC, ki imajo dogovorjeno fiksno ceno. Najprej sta opredeljeni vsebina in pravna narava zahtevka, poudarjeno je, da stranki razlike v ceni, ki presega deset odstotkov pogodbene cene, s pogodbo ne moreta izključiti. V nadaljevanju je opisana izvajalčeva pravica odstopa od pogodbe FIDIC v primerih naročnikovega neplačila. Pojasnjeno je, da pravila FIDIC niso prirejena posebnostim slovenske določbe 656. člena Obligacijskega zakonika. Ker FIDIC ne predvideva pravice odstopa zaradi neizpolnitve zahtevka po 656. členu Obligacijskega zakonika, se lahko zastavi vprašanje, ali izvajalec v primeru neplačila razlike v ceni lahko doseže prenehanje pogodbe. Glede na težnjo tako nacionalnih pravil obligacijskega prava kot tudi pravil FIDIC, da izvajalca ni mogoče siliti, da vztraja pri pogodbi, pri kateri naročnik ne izpolnjuje svoje glavne obveznosti, je treba skleniti, da izvajalec zaradi neplačila razlike v ceni lahko odstopi tudi od pogodbe FIDIC.

Petra Zupančič
Varstvo pravic delavcev pri čezmejnih preoblikovanjih, združitvah in delitvah gospodarskih družb

  • Prispevek podrobneje obravnava zaščitne mehanizme in pravice delavcev pri čezmejnih preoblikovanjih, združitvah in delitvah gospodarskih družb po določbah Direktive (EU) 2019/2121 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev (v nadaljevanju: Direktiva 2019/2121). Posebej so obravnavane določbe o soodločanju delavcev, ki so ob sprejemanju direktive veljale za najspornejše. Pred sprejetjem Direktive 2019/2121 pravila čezmejnega preoblikovanja in čezmejnih delitev družb v EU še niso bila harmonizirana, medtem ko so bili v primeru čezmejnih združitev harmonizirani le določeni vidiki. Zaradi tega so družbe v Evropski uniji v praksi težko uresničevale pravico do ustanavljanja, ki ima ključno vlogo pri razvoju enotnega trga, saj poslovnim subjektom omogoča stalno opravljanje dejavnosti v drugih državah članicah. Direktiva 2019/2121 je poleg normativne urejenosti korporacijskopravnih institutov čezmejnih operacij gospodarskih družb zagotovila tudi harmonizacijo materialnih pravil za zaščito pravic upnikov, zaposlenih in imetnikov deležev, s čimer se zagotavlja tudi večja pravna varnost pri čezmejnih preoblikovanjih, združitvah in delitvah gospodarskih družb. Namen tega članka je analizirati pomen določil Direktive 2019/2121 in tako opredeliti vse pravice zaposlenih pri čezmejnih operacijah gospodarskih družb, opozoriti na določbe o soodločanju delavcev, ki jih gospodarske družbe morajo spoštovati pri čezmejnih preoblikovanjih, združitvah in delitvah, ter poudariti temeljne vidike vključevanja te direktive v slovensko pravo.

Žaklin Butinar
Odstop Slovenije od Pogodbe o energetski listini: pomen za tuje investitorje

  • Mednarodno sodelovanje na energetskem področju je za gospodarske subjekte zelo pomembno. Instrument takšnega sodelovanja je Pogodba o energetski listini (v nadaljevanju: Listina), ki na primer tujim investitorjem zagotavlja varstvo njihovih investicij v državi gostiteljici s sprožitvijo mednarodne investicijske arbitraže. A navedeno je pred velikim izzivom, saj je veliko držav pogodbenic Listine naznanilo odstop od nje oziroma je od nje že odstopilo, vključno s Slovenijo, saj trdijo, da je zastarela in ne omogoča učinkovitega boja proti podnebnim spremembam. Prispevek uvodoma predstavi Listino in njen pomen za tuje investitorje, pri čemer se osredotoča na določbe glede reševanja sporov z mednarodno investicijsko arbitražo. V tem delu prispevek analizira prednosti in slabosti omenjenega načina reševanja sporov, identificira relevantno sodno prakso in oriše trenutno stanje že začetih ter prihodnjih mednarodnih investicijskih arbitraž, sproženih na podlagi Listine. Temu sledijo opis postopka odstopa držav od Listine in analiza konkretnega odstopa Slovenije od Listine, opredelitev odnosa med Slovenijo in Listino in drugimi državami pogodbenicami v prihodnosti ter pomen odstopa za tuje investitorje na energetskem področju v Sloveniji.

Podjetje in delo

Revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo

Znanstvena revija Podjetje in delo izhaja že 40 let in ima pomembno vlogo v slovenski pravni publicistiki. V njej objavljajo uveljavljeni domači avtorji in tuji strokovnjaki. Revija skrbno spremlja razvoj stroke in vanj dejavno posega. Bralce seznanja z novimi dosežki in tokovi v sodobni pravni znanosti, obravnava aktualne teme in pomaga pri reševanju vsakdanjih pravnih vprašanj. Vsako leto v osmih številkah na približno 1500 straneh s svojimi prispevki sodeluje okrog 100 uglednih strokovnjakov. V jesenski številki so vsako leto objavljeni prispevki s tradicionalnega srečanja Dnevi slovenskih pravnikov.

V reviji Podjetje in delo najdete:
• znanstvene in strokovne članke in razprave,
• komentarje sprejetih predpisov in povzetke tujih predpisov,
• analize sodnih primerov in pregled sodne prakse,
• prispevke iz prakse za prakso.

Revija je namenjena:
• pravnikom in
• drugim strokovnjakom, saj s tehtnimi prispevki posega na področje ekonomije, organizacije dela, financ, davkov in prispevkov.

Naročite ogledni izvod. Če revije še ne poznate, nas pokličite na telefon 01 30 91 821 ali pa nam pišite na naslov: narocnine(at)gvzalozba.si in poslali vam bomo brezplačni ogledni izvod.

Revijo Podjetje in delo vodi uredniški odbor 15 domačih in tujih strokovnjakov ter urednici dr. Jerneja Prostor kot odgovorna urednica revije in odgovorna urednica za gospodarsko pravo ter dr. Darja Senčur Peček kot odgovorna urednica za delovno pravo.

Ustanovitelji: Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije; Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani; Inštitut za gospodarsko pravo v Mariboru; GV Založba, d. o. o.; Inštitut za delovna razmerja v Ljubljani.
Izdaja LEXPERA d. o. o. (GV Založba), ureja Mateja Pogačar.

Revija Podjetje in delo je indeksirana v mednarodni bazi IBZ (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur).

Celoten arhiv člankov revije Podjetje in delo je dostopen na portalu Podjetje in delo.

Morda vam bo prav tako všeč…