Podjetje in delo

Revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo

Izide osem številk na leto. Naročniki imajo 10-odstotni popust.
Letna naročnina na revijo Podjetje in delo, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Podjetje in delo, znaša 261,60 EUR + DDV (5 %).
Polletna naročnina revije Podjetje in delo po študentski ceni 72,66 EUR + DDV (5 %) velja ob predložitvi veljavnega potrdila o statusu študenta za tekoče študijsko leto.
Cena posamezne številke: cena enojne številke je 32,89 EUR. cena dvojne številke 3-4 je 65,78 EUR. cena dvojne številke 6-7 je 107,80 EUR. Cene vključujejo DDV. Poštnino za tujino zaračunavamo posebej. Naročilo velja do pisnega preklica.
Želje v zvezi z naročilom nam lahko sporočite na e-naslov: goca.vujovic@gvzalozba.si.

Z DDV: 274,68 
Brez DDV: 261,60 

Na zalogi

Z DDV: 274,68 
Brez DDV: 261,60 

Šifra: REVPD
Vrsta artikla: revija
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Iz številke 2/2024

Renato Vrenčur, Vladimir Balažic

Nekateri pravni vidiki finančnega leasinga

Avtorja se v prispevku ukvarjata z nekaterimi pravnimi vidiki finančnega leasinga. Najprej predstavita osnovne pravne značilnosti tega pravnega instituta, nato pa analizirata novejšo sodno prakso, kot jo v zadnjem obdobju razvijajo slovenska sodišča. V prispevku argumentirano predstavita lastna stališča ter jih primerjata z drugačnimi stališči sodne prakse. Predstavita tudi arbitražno odločbo, ki se ukvarja z aktualnimi pravnimi vprašanji finančnega leasinga.

 

Damjan Možina

Nov pristop Vrhovnega sodišča RS k nepoštenosti splošnih pogojev poslovanja v potrošniških kreditnih pogodbah: korak v pravo smer?

Avtor v članku analizira novo sodno prakso Vrhovnega sodišča RS glede presoje splošnih pogojev poslovanja v potrošniških kreditnih pogodbah, ki se nanaša na kredite v švicarskih frankih. Po tej praksi za nepoštenost valutne klavzule zadošča že sama nepreglednost določila, iz katere sama po sebi izhaja tudi že nepoštenost. Ker gre za glavni predmet pogodbe, je posledica ničnost celotne kreditne pogodbe. VS RS se glede spremembe sodne prakse sklicuje na sodbe Sodišča EU v zadevah BNP Paribas, vendar iz njih ne izhajajo stališča, na katera se sklicuje VS RS. Direktiva 93/13 v prvem odstavku 3. člena kot merili za presojo poštenosti določa znatno neravnotežje pogodbenih pravic in obveznosti v breme potrošnika ter nasprotje z načelom vestnosti in poštenja, dopolnilno merilo pa je preglednost določila splošnih pogojev. VS RS v imenu minimalne harmonizacije tudi šteje, da v Sloveniji nepoštenost izhaja že iz kršitve načela vestnosti in poštenja ali iz znatnega neravnotežja pogodbenih pravic in obveznosti (in ne kumulativno kot v Direktivi). VS RS zahteve preglednosti razume zelo strogo: banka naj bi bila dolžna potrošnika seznaniti z vsemi informacijami, ki bi jih lahko imela glede na profesionalno skrbnost (splošna informacijska dolžnost); opustitev seznanitve s katerokoli takšno informacijo naj bi že zadoščala za nepoštenost klavzule in posledično ničnost pogodbe.
VS RS prezre, da je slovenski zakon o potrošniških kreditih izrecno urejal informiranje o valutnem riziku, pogodbene klavzule, ki ustrezajo zakonom ali mednarodnim pogodbam, pa v skladu z drugim odstavkom 1. člena Direktive ne bi smele biti predmet presoje poštenosti.

 

Matej Babšek, Polonca Kovač

Sistemski in upravno-procesni izzivi uveljavljanja pravic iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo

Dolgotrajna oskrba je področje, ki v družbeni realnosti in socialnem pravu v Sloveniji dolgo ni bilo ustrezno urejeno. Zato je bil težko pričakovan nov Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1), sprejet leta 2023. Prispevek obravnava sistemska in zlasti procesnopravna vprašanja o ukrepih na področju dolgotrajne oskrbe, za kar so pretežno pristojni centri za socialno delo, predvsem prek novonormirane enotne vstopne točke. Z različnimi metodami, normativno, zgodovinsko, primerjalno, statistično in študijo primerov, se analizirajo enotna vstopna točka in izbrani novi instituti ZDOsk-1, kot so ocena upravičenosti ter načrt priporočenih storitev dolgotrajne oskrbe in osebni načrt. Pri tem se izhaja iz pomena procesne ureditve, ki naj zagotovi materialnopravne cilje in tudi varstvo ustavnih garancij v sklopu pravne in socialne države. Rezultati, med drugim s primerjavo izkušenj pri izvrševanju Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) ter sistemom načel in pravil po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP), za navedeni ZDOsk-1 kažejo, da obravnavani instituti niso povsem domišljeni. Normirani so nejasno in v širšem zakonodajnem smislu neustrezni, kar bo povzročilo težave na izvedbeni ravni, predvsem v smislu dostopnosti in varstva procesnih položajev strank v teh postopkih. Ugotovitve, predstavljene v prispevku, so uporabne za pravno teorijo in tudi snovalce javnih politik ter praktike na področju socialnega varstva.

 

Verena Rošic Feguš

Pojav vrtljivih vrat v Republiki Sloveniji – razsežnosti pojava, normativna ureditev in aktualne dileme

Prehajanje zaposlenih med različnimi delodajalci, organizacijami in sektorji na nacionalni ravni in na ravni EU danes ni več redkost. Za situacije, ko posamezniki nekdanjo zaposlitev v javnem sektorju zamenjajo z zaposlitvijo v zasebnem sektorju ali obrnjeno, se je uveljavil izraz vrtljiva vrata. Pojav je v zadnjih desetih letih zlasti zaradi številnih medijsko odmevnih primerov kršitve integritete, obstoja konflikta interesov in vprašljivega vplivanja zasebnih interesov na odločitve v javnem interesu predmet številnih akademskih raziskav in političnih razprav v EU. Čeprav enotne ureditve ni, se države članice s ciljem preprečiti negativne učinke takšnih prehodov večinoma odločajo za omejitev bodoče zaposlitve z vzpostavitvijo t. i. obdobja ohlajanja ki ima lahko različen obseg in trajanje. V prispevku je obravnavan pojav vrtljivih vrat z njegovimi razsežnostmi in različnimi vidiki, podrobneje pa so razčlenjeni normativna ureditev v Sloveniji, praksa Komisije za preprečevanje korupcije kot nadzornega organa ter podatki o razširjenosti uporabe vrtljivih vrat v izvršilni veji oblasti v Sloveniji. Ker avtorica ugotavlja, da je veljavna normativna ureditev nezadostna, so predlagane še spremembe in dopolnitve zakonodajnega okvira.

 

Andrej Fatur

Konflikt interesov pri odobritvi kolektivne odškodninske tožbe, ki jo financira
odvetniška družba

Prispevek obravnava konflikt interesov pri financiranju kolektivne odškodninske tožbe s strani odvetnika, ki tožnika v tem postopku zastopa, in njegov vpliv na odobritev le-te. Uvodoma sta predstavljena splošna ureditev instituta odobritve kolektivne odškodninske tožbe in njegov namen. V nadaljevanju je predstavljen konflikt interesov, ki je inherentno prisoten pri odvetniškem financiranju kolektivne odškodninske tožbe, in prenesen na izpolnjevanje testa reprezentativnosti s strani vsakokratnega tožnika skozi prizmo oddajanja izpolnjevanja pogojev reprezentativnosti tretji osebi (oziroma odvetniku). Nato je predstavljen sistem varovalk pri financiranju kolektivnih odškodninskih tožb ter opredelitev avtorja glede potrebe po izpolnjevanju teh zahtev v primeru odvetniškega financiranja kolektivne odškodninske tožbe.

 

Podjetje in delo

Revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo

Znanstvena revija Podjetje in delo izhaja že 50 let in ima pomembno vlogo v slovenski pravni publicistiki. V njej objavljajo uveljavljeni domači avtorji in tuji strokovnjaki. Revija skrbno spremlja razvoj stroke in vanj dejavno posega. Bralce seznanja z novimi dosežki in tokovi v sodobni pravni znanosti, obravnava aktualne teme in pomaga pri reševanju vsakdanjih pravnih vprašanj. Vsako leto v osmih številkah na približno 1500 straneh s svojimi prispevki sodeluje okrog 100 uglednih strokovnjakov. V jesenski številki so vsako leto objavljeni prispevki s tradicionalnega srečanja Dnevi slovenskih pravnikov.

V reviji Podjetje in delo najdete:
• znanstvene in strokovne članke in razprave,
• komentarje sprejetih predpisov in povzetke tujih predpisov,
• analize sodnih primerov in pregled sodne prakse,
• prispevke iz prakse za prakso.

Revija je namenjena:
• pravnikom in
• drugim strokovnjakom, saj s tehtnimi prispevki posega na področje ekonomije, organizacije dela, financ, davkov in prispevkov.

Naročite ogledni izvod. Če revije še ne poznate, nas pokličite na telefon 01 30 91 821 ali pa nam pišite na naslov: narocnine(at)gvzalozba.si in poslali vam bomo brezplačni ogledni izvod.

Revijo Podjetje in delo vodi uredniški odbor 15 domačih in tujih strokovnjakov ter urednici dr. Jerneja Prostor kot odgovorna urednica revije in odgovorna urednica za gospodarsko pravo ter dr. Darja Senčur Peček kot odgovorna urednica za delovno pravo.

Ustanovitelji: Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije; Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani; Inštitut za gospodarsko pravo v Mariboru; GV Založba, d. o. o.; Inštitut za delovna razmerja v Ljubljani.
Izdaja LEXPERA d. o. o. (GV Založba), ureja Mateja Pogačar.

Revija Podjetje in delo je indeksirana v mednarodni bazi IBZ (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur).

Celoten arhiv člankov revije Podjetje in delo je dostopen na portalu Podjetje in delo.

Morda vam bo prav tako všeč…