Aktualne teme ZGD-1

Lokacija: Spletna izvedba (Zoom)
Datum: 25. januar 2023

Z DDV: 402,60 
Brez DDV: 330,00 

Šifra: S23001
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Seminar pripravljamo ob izidu 4. knjige Velikega komentarja Zakona o gospodarskih družbah (Komentar novel ZGD‑1I, ZGD‑1J in ZGD‑1K).

Kotizacija

Kotizacija znaša 330,00 EUR brez DDV in vključuje gradivo v elektronski obliki. Kupci knjige imajo pri kotizaciji 20% popust. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

O knjigi

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) je temeljni sistemski zakon na področju prava gospodarskih družb, ki ureja ustanavljanje, organiziranost in poslovanje gospodarskih subjektov, zato ga v strokovni praksi pogosto imenujejo tudi gospodarska ustava.

Leta 2014 je pri GV Založbi izšel obsežen prenovljeni Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah, v katerem je v treh knjigah podrobno po členih komentiran celoten zakon (s spremembami do vključno novele ZGD-1H, Ur. l. RS, št. 82/13), z dodano relevantno sodno prakso. Knjige imajo tudi podrobno stvarno kazalo. Od tedaj so bile sprejete tri obsežne novele, tj. ZGD-1I (Ur. l. RS, št. 55/17), ZGD-1J (Ur. l. RS, št. 15/17) in ZGD-1K (Ur. l. RS, št. 18/21).

V 4. knjigi so komentirani členi novel ZGD 1I, ZGD 1J in ZGD 1K, zakonskemu besedilu novel pa so dodani tudi čistopisi členov spremenjenega ZGD-1 z vidnimi spremembami. Tako je na novo komentirana skoraj tretjina členov ZGD-1, tj. več kot dvesto spremenjenih, dopolnjenih oziroma povsem novih členov od skupno 709.

Med spremembami, uvedenimi z novelo ZGD-1I, sta posebno pomembni prenovitev bilančnega in računovodskega prava zaradi uskladitve s t. i. združeno računovodsko direktivo 2013/34/EU, kar je pomembno vplivalo na izdelavo in sprejem letnih poročil gospodarskih družb, ter prenovljena ureditev obsežnega koncernskega prava, ki na novo ureja varstvo manjšinskih delničarjev in upnikov odvisnih družb pred oškodovanjem s strani obvladujočih družb in finančnim izčrpavanjem v dejanskih in pogodbenih koncernskih razmerjih. Drugi instituti so povezani s cilji zakona: nadgraditi omejitve ustanavljanja gospodarskih družb subjektom z nepoštenimi poslovnimi praksami, onemogočiti veriženje podjetij za dosego nepodjetniških ciljev, izboljšati korporativno upravljanje v družbah, izboljšati koncernsko pravo za zaščito manjšinskih delničarjev in upnikov ter prenoviti kazenske določbe.

Z novelo ZGD-1J so bili med drugim na novo urejeni vsebina in postopki poročanja o nefinančnem poslovanju ter uveljavljena strožja pravila za ohranjanje osnovnega kapitala v gospodarskih družbah.

Obsežna novela ZGD-1K, sprejeta na začetku leta 2021, pa je zaradi implementacije t. i. delničarske direktive II uveljavila vrsto spremenjenih institutov glede identifikacije delničarjev in posrednikov, glede plačil in nagrajevanja direktorjev in nadzornikov ter sklepanja poslov s povezanimi strankami. Za delniško pravo je še zlasti pomembna prenovljena ureditev sklepanja pogodb in
pravnih poslov z direktorji, nadzorniki in člani upravnih odborov ter delovanja notranje revizije. Spremembe so še pri vprašanjih uresničevanja pravic delničarjev, povezanih predvsem s pripravo in izvedbo skupščin delniških družb. Za družbe z omejeno odgovornostjo je najpomembnejša novost spremenjena upravljavska struktura v družbah s statusom javnega interesa, in sicer obvezna uvedba nadzornega sveta in revizijske komisije. Zakonodajalec je posegel še v številne druge določbe, s čimer je želel izboljšati korporacijskopravne institute, povezane predvsem z omejitvijo ustanavljanja gospodarskih družb subjektom z nepoštenimi poslovnimi praksami, z veriženjem družb za dosego nepodjetniških ciljev, izboljšanjem korporativnega upravljanja v družbah ter dopolnitvijo kazenskih določb.

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

9.00–10.00 dr. Marjan Odar

Vrednotenje postavk v računovodskih izkazih
Računovodski izkazi in njihova medsebojna povezanost

10.00–11.00 dr. Nina Plavšak

Neučinkovitost instituta izbrisa družbe brez likvidacije in primerne korporacijske sankcije za kršitev obveznosti neobjave letnih poročil

11.00–11.15 odmor

11.15–12.15 dr. Marijan Kocbek

Prejemki direktorjev in nadzornikov: pristojnosti, pogodbe in pravni akti
Korporacijski vrnitveni zahtevek zaradi vračila vložkov in ničnost pravnih poslov s tretjimi

12.15–13.15 dr. Peter Podgorelec

Trajnostne dolžnosti članov poslovodstva po ZGD-1
Poročanje o poslih s povezanimi strankami po ZGD-1

13.15–13.30 odmor

13.30–14.30 dr. Borut Bratina

Odgovornost za prekrške po ZGD-1
Pravni položaj nadzornega sveta in revizijske komisije v subjektih javnega interesa

14.30–15.30 dr. Saša Prelič

Posebna pravila za sodno imenovanje organov vodenja ali nadzora
Identifikacija delničarjev in uveljavljanje pravic na skupščini

15.30–16.30 dr. Jerneja Prostor

Novosti pri d. o. o. po ZGD-1I – vpis družbenika v sodni register in nova razloga za prenehanje d. o. o.

dr. Marijan Kocbek,
dr. Borut Bratina,
dr. Marjan Odar,
dr. Nina Plavšak,
dr. Peter Podgorelec,
dr. Saša Prelič in
dr. Jerneja Prostor.