1. Mala šola javnega naročanja

Lokacija: Zoom (9.00−11.00)
Datum: 6., 11., 12., 13. junij 2024

Z DDV: 317,20 €
Brez DDV: 260,00 

Izberite število sklopov:
1. Mala šola javnega naročanja
1 sklop
260,00 EUR + 22 % DDV (317,20 EUR z DDV)

Na zalogi

317,20 
1. Mala šola javnega naročanja
2 sklopa
380,00 EUR + 22 % DDV (463,60 EUR z DDV)

Na zalogi

0,00 
1. Mala šola javnega naročanja
3 sklopi
520,00 EUR + 22 % DDV (634,40 EUR z DDV)

Na zalogi

0,00 
1. Mala šola javnega naročanja
4 sklopi
640,00 EUR + 22 % DDV (780,80 EUR z DDV)

Na zalogi

0,00 
Šifra: S24048
Vrsta artikla: šola
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Na Mali šoli javnega naročanja, ki bo potekala v štirih sklopih, bodo pregledno obravnavani vsi členi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ob vsakem institutu pa bodo predavatelji z udeleženci delili tudi svoje strokovne izkušnje ter predstavili prakso odločanja Državne revizijske komisije, Sodišča EU in slovenskih sodišč. Predavanja so namenjena tako tistim, ki se z javnimi naročili srečujejo prvič, kot tistim, ki se s tem področjem ukvarjajo že dlje časa.

 

Kotizacija

Kotizacija za:
• 1 sklop znaša 260,00 EUR brez DDV.
• 2 sklopa znaša 380,00 EUR brez DDV.
• 3 sklope znaša 520,00 EUR brez DDV.
• 4 sklope znaša 640,00 EUR brez DDV.

Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

Trajanje

Posamezni sklop traja: 9.00 – 11.00 ure

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d.o.o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si
• po telefonu: 01 30 91 816

Programska vodja: Miriam Seliškar

6. junij 2024 Nejc Zemljak

9. člen (naročniki), 10. člen (gospodarski subjekti), 31. člen (pridržana javna naročila), 32. člen (skupno javno naročanje vlade in centralizirane nabavne dejavnosti), 33. člen (priložnostno skupno javno naročanje), 34. člen (javno naročanje, pri katerem sodelujejo naročniki iz različnih držav članic), 48. člen (okvirni sporazumi), 66. člen (začetek postopka), 67. člen (dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila), 67.a člen (posebna določba za javna naročila za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika), 68. člen (tehnične specifikacije), 69. člen (znaki), 70. člen (poročila o preizkusih, potrdila in druga dokazila), 71. člen (pogoji, ki vključujejo socialne in okoljske vidike), 76. člen (pogoji za sodelovanje), 77. člen (dokazila), 78. člen (standardi za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje), 82. člen (zmanjšanje števila ustreznih kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju), 83. člen (zmanjšanje števila ponudb in rešitev), 84. člen (merila za oddajo javnega naročila), 85. člen (izračun stroškov v življenjski dobi), 86. člen (neobičajno nizka ponudba), 93. člen (posebni pogoji za izvedbo javnega naročila in zavarovanje tveganj pri javnem naročanju), 94. člen (izvedba javnih naročil s podizvajalcem), 98. člen (objava obvestil), 99. člen (pridržana javna naročila za nekatere storitve), 105. člen (posamezna poročila o postopkih za oddajo javnih naročil), 106. člen (sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu), 107. člen (statistično poročilo), 108. člen (vsebina statističnega poročila), 112. člen (kazenske določbe za ponudnika, kandidata in podizvajalca), 113. člen (globe v hitrem postopku), 113.a člen (zastaranje), 114. člen (spremljanje uporabe pravil o javnih naročilih), 115. člen (upravno sodelovanje)

 

11. junij 2024 Miriam Seliškar

1. člen (predmet zakona in prenos direktiv Evropske unije), 2. člen (pomen v zakonu uporabljenih pojmov), 11. člen (pogoji, povezani s Sporazumom GPA in drugimi mednarodnimi sporazumi), 36. člen (jezik v postopku javnega naročanja), 37. člen (pravila za sporočanje), 38. člen (nomenklature), 39. člen (izbira postopkov), 40. člen (odprti postopek), 41. člen (omejeni postopek), 47. člen (postopek naročila male vrednosti), 49. člen (dinamični nabavni sistem), 52. člen (vrste, oblika in način objave obvestil), 53. člen (pravilo zaporednosti in enakosti objav), 54. člen (predhodno ali periodično informativno obvestilo), 55. člen (obvestilo o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema), 56. člen (obvestilo o javnem naročilu), 57. člen (prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost), 58. člen (obvestilo o oddaji javnega naročila), 59. člen (obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila v času njegove veljavnosti), 60. člen (obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku), 72. člen (variantne ponudbe), 79. člen (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), 80. člen (spletna zbirka potrdil e-Certis), 87. člen (ponudba, ki zajema proizvode s poreklom iz tretjih držav), 91. člen (preprečevanje nasprotja interesov), 92. člen (obdobje mirovanja), 100. člen (uporaba zakona pri natečaju), 101. člen (obvestila), 102. člen (pravila za organizacijo projektnih natečajev in izbor udeležencev), 103. člen (sestava žirije), 104. člen (odločitve žirije), 109. člen (prekrškovni organ), 110. člen (evidenca gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja), 111. člen (kazenske določbe za naročnika)

 

12. junij 2024 Borut Leskovec, Gregor Kovačič, Gaja Tanko  

3. člen (načela, na katerih temelji javno naročanje), 4. člen (načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti), 5. člen (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki), 6. člen (načelo transparentnosti javnega naročanja), 7. člen (načelo enakopravne obravnave ponudnikov), 8. člen (načelo sorazmernosti), 12. člen (uporaba pravil za javno naročanje na splošnem in infrastrukturnem področju), 13. člen (plin in toplota), 14. člen (električna energija), 15. člen (voda), 16. člen (storitve prevoza), 17. člen (pristanišča in letališča), 18. člen (poštne storitve), 19. člen (črpanje nafte in plina ter iskanje ali izkopavanje premoga ali drugega trdnega goriva), 20. člen (javna naročila, ki vključujejo obrambne ali varnostne vidike), 27. člen (izjeme), 28. člen (javna naročila med osebami v javnem sektorju), 29. člen (javna naročila, oddana povezanemu podjetju ali skupnemu podjetju ali naročniku, ki je del skupnega podjetja), 30. člen (dejavnosti na infrastrukturnem področju, ki so neposredno izpostavljene konkurenci, in z njimi povezana pravila), 42. člen (konkurenčni dialog), 43. člen (partnerstvo za inovacije), 44. člen (konkurenčni postopek s pogajanji), 62. člen (povabilo kandidatom), 63. člen (kvalifikacijski sistemi), 64. člen (predhodno preverjanje trga), 65. člen (predhodno sodelovanje kandidatov ali ponudnikov), 95. člen (spremembe pogodb o izvedbi javnih naročil med njihovo veljavnostjo), 96. člen (odstop od pogodbe o izvedbi javnega naročila), 97. člen (oddajanje javnih naročil za socialne in druge posebne storitve)

 

13. junij 2024 Marjeta Erjavec Avbreht, Tanja Bratina, Barbara Cankar

21. člen (mejne vrednosti za uporabo zakona), 22. člen (mejne vrednosti za objave), 23. člen (naročila, ki jih subvencionirajo ali sofinancirajo naročniki), 24. člen (metode za izračun ocenjene vrednosti javnih naročil), 25. člen (mešana javna naročila), 26. člen (mešana javna naročila, ki zajemajo več dejavnosti ter vključujejo obrambne ali varnostne vidike), 35. člen (zaupnost), 45. člen (postopek s pogajanji z objavo), 46. člen (postopek s pogajanji brez predhodne objave), 50. člen (elektronska dražba), 51. člen (elektronski katalogi), 61. člen (dostopnost dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v elektronski obliki), 73. člen (razdelitev javnega naročila na sklope), 74. člen (določanje rokov), 75. člen (razlogi za izključitev), 81. člen (uporaba zmogljivosti drugih subjektov), 88. člen (predložitev in odpiranje ponudb), 89. člen (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila), 90. člen (sprejem odločitve o oddaji javnega naročila, obveščanje kandidatov in ponudnikov)