Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon ter Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti z razširjenimi uvodnimi pojasnili

Avtor: Razširjena uvodna pojasnila: mag. Mojca Štritof Brus

V razširjenih uvodnih pojasnilih so predstavljene spremembe, ki jih prinašajo novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbeni zakon (GZ) ter Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID).
Knjiga je namenjena upravnim organom in udeležencem upravnih postopkov s področja urejanja prostora in graditve objektov (upravne enote, občine, ministrstva, javni skladi in agencije, inšpekcije, investitorji, projektanti, nadzorniki itd.). Pri strokovnem delu bo dobrodošla podpora tudi za sodne organe in udeležence sodnih postopkov (sodnike, odvetnike, pravnike v gospodarstvu in državni upravi) ter druge strokovnjake, ki se pri delu srečujejo z vprašanji, povezanimi z urejanjem prostora in graditvijo objektov. Kot pripomoček k razumevanju njihovih pravic, možnosti in obveznosti pa bo koristna tudi za splošno javnost, ki sodeluje v postopkih sprejemanja prostorskih aktov in drugih odločitev v prostoru ter postopkih graditve objektov.

Z DDV: 160,00 
Brez DDV: 152,38 

Na zalogi

Z DDV: 160,00 
Brez DDV: 152,38 

Šifra: 900-853
Avtor: Razširjena uvodna pojasnila: mag. Mojca Štritof Brus
Vrsta artikla: knjiga
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Knjiga vsebuje razširjena uvodna pojasnila k Zakonu o urejanju prostora, Gradbenemu zakonu ter Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti, ki se uporabljajo od 1. junija 2018, ter vsa tri zakonska besedila.

V pojasnilih je vsak zakon predstavljen posebej. Zakonodajne novosti so sistematično prikazane po posameznih področjih, kot jih obravnava vsak zakon. Uvodna pojasnila bralcu približajo namen in vsebino posameznega zakona in njegovih poglavij ter opredelijo institute, postopke in posebnosti, ki so urejeni v posameznih poglavjih zakonov. Avtorica opozarja na spremembe v primerjavi s prej veljavno zakonodajo in širšo ureditvijo posameznega področja, na spremenjene postopke in definicije, na prehodna obdobja, novo zakonsko ureditev ter obveznosti in pravice, ki jih vsaka sprememba prinaša. Pojasnjene so tudi številne prehodne in končne določbe, v katerih je urejena med drugim veljavnost prejšnjih predpisov, ki jih ti predpisi nadomeščajo, razveljavljajo, podaljšujejo in tudi interpretirajo.

ZUreP-2, ki je nadomestil tri zakone (ZUreP-1, ZPNačrt in ZUPUDPP), določa cilje, načela in pravila urejanja prostora, udeležence, ki delujejo na tem področju, vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja, postopke za njihovo pripravo, sprejetje in izvedbo ter združeni postopek načrtovanja in dovoljevanja. Določa tudi prostorske ukrepe, instrumente in ukrepe zemljiške politike ter ureja spremljanje stanja v prostoru, delovanje prostorskega informacijskega sistema in izdajanje potrdil s področja urejanja prostora.

Gradbeni zakon je nadomestil Zakon o graditvi objektov ter ureja pogoje za graditev objektov in druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov. Uvedel je spremenjene postopke in pogoje za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja in povezane aktivnosti, kar pomeni številne spremembe, nove rešitve in nove instrumente na tem področju.

ZAID veljavno ureditev nadgrajuje s posodobljenimi in deloma novimi rešitvami. Opredeljuje pogoje za opravljanje poklicnih nalog in zaščito nazivov pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni inženir, pooblaščeni krajinski arhitekt in pooblaščeni prostorski načrtovalec, pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti ter organizacijo, naloge, cilje in delovno področje Zbornice za arhitekturo ter Inženirske zbornice Slovenije.

 

 

Vezava:                trda

ISBN:                   978-961-247-404-1

Št. strani:            580

Leto izdaje:         2019

Mag. Mojca Štritof Brus je bila desetletje zaposlena na upravni enoti in v več različnih organizacijskih enotah na ministrstvu, ki je pristojno za prostorske, gradbene, okoljske in stanovanjske zadeve. Vodila je upravne postopke in odločala na področju urejanja prostora in graditve objektov, v premoženjskopravnih in drugih nepremičninskih zadevah, komunalnih zadevah, pri določitvah funkcionalnih zemljišč in v denacionalizacijskih postopkih vseh vrst. Kot soavtorica je sodelovala pri pripravi prvega Zakona o urejanju prostora in Zakona o graditvi objektov (2002), pa tudi pri pripravi zakonodaje s stanovanjskega, gradbenega in širšega nepremičninskega področja ter pri implementaciji teh predpisov. O teh področjih tudi predava, piše komentarje zakonov, strokovne knjige, priročnike in strokovne prispevke. Poklicna pot jo je iz državne uprave vodila v javno upravo, kjer že več kot desetletje deluje na stanovanjskem področju, pri vrsti projektov s področja urejanja prostora, graditve objektov in nepremičninskih zadev, pripravi nove zakonodaje in evropskih projektov. Sodeluje z deležniki v državni upravi, lokalni samoupravi in drugi javni upravi ter z zasebnim sektorjem.
Bila je tudi članica druge generacije evropskega izobraževanja Fast Stream. Poleg tega je delovala kot članica izpitnih komisij za strokovne izpite iz državne uprave in nepremičninske posrednike ter kot edina slovenska članica posebne ekspertne skupine pri Evropski komisiji za področje odprtih nepremičninskih skladov. Več let je vodila zasebno družbo na medijskem področju. Pri posredovanju znanja s področja nepremičninskega, okoljskega, prostorskega, gradbenega in stanovanjskega prava sodeluje z več fakultetami in zasebnimi družbami s področja prenosa znanj.