Zakon o detektivski dejavnosti (ZDD-1) s komentarjem in Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1) s komentarjem

Avtor: Avtorji komentarja: Simon Savski, mag. Boris Grilc, mag. Srečko Jarc, mag. Zdravko Mele Redaktor: Simon Savski

Vezava: trda ISBN: 978-961-247-194-1 Št. strani: 384 Leto izdaje: 2012

Z DDV: 98,00 
Brez DDV: 93,33 

Na zalogi

Z DDV: 98,00 
Brez DDV: 93,33 

Šifra: 900-641
Avtor: Avtorji komentarja: Simon Savski, mag. Boris Grilc, mag. Srečko Jarc, mag. Zdravko Mele Redaktor: Simon Savski
Število strani: 384
Vezava: trda
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Detektivska dejavnost in zasebno varovanje se urejata v javnem interesu zaradi varovanja javnega reda, javne varnosti, varstva naročnikov, tretjih oseb, detektivov in varnostnega osebja, ki neposredno opravlja dejavnost.

Detektivska dejavnost in zasebno varovanje se v Sloveniji opravljata že drugo desetletje. Obe področji sta bili normativno prvič urejeni leta 1994. Zakona sta bila odtlej večkrat spremenjena in dopolnjena, zaradi česar sta postala nenatančna in dvoumna, prenovo pa so narekovale tudi spremembe v obeh dejavnostih. Izhodišče za pripravo strateških, institucionalnih, nadzornih in normativnih sprememb na področju razvoja detektivske dejavnosti in zasebnega varovanja je bilo sprejetje Strategije zasebnega varstva v letu 2010.

Nova zakona, Zakon o detektivski dejavnosti (ZZD-1) in Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1), sta bila objavljena v Ur. l. RS, št. 17/2011. Veljati sta začela 16. marca.
Nova zakona ne odstopata od ciljev in načel dosedanjih predpisov ter pomenita nadaljevanje dosedanje prakse. Prinašata spremembe pri opravljanju dejavnosti, saj po novem za gospodarske družbe in fizične osebe odpravljata nepotrebne administrativne ovire, hkrati pa bolj določno in natančno opredeljujeta pogoje za opravljanje dejavnosti. Odpravljene so nekatere nejasnosti in pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri uporabi prej veljavnih zakonov in na katere je opozorila sodna praksa.
Zakon o detektivski dejavnosti pomeni tudi uskladitev s pravom EU, saj detektivska dejavnost ni bila izločena iz direktive, ki ureja enotni notranji trg EU, kakor velja za dejavnost zasebnega varovanja.

Avtorji komentarja so sodelovali v vseh fazah priprave zakonov, poleg tega pa poznajo sodno prakso in ustavne odločitve, saj so bili pripravljavci odgovorov na sodne ali ustavne zahteve.
Pomagati želijo pri reševanju težav, s katerimi se srečujejo uporabniki zakonov v praksi, zato bodo komentarji k posameznim členom vsebinski, s predlogi rešitev in ustreznega ravnanja.

Kakovost komentarja zagotavlja poglobljena obravnava na podlagi:
− večletnih izkušenj pri uporabi (pri ZZasV tudi na podlagi odločb Ustavnega sodišča RS) prej veljavnih zakonov,
− spremljanja težav ob uveljavljanju zakonskih določb,
− poznavanja rešitev, ki jih je oblikovala sodna praksa, ki je vključena v komentar obeh zakonov.


V podrobnem komentarju Zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-1) po členih
najdete:
• pojasnila sprememb in razlogov zanje,
• primerjave s tujo zakonodajo,
• upravičenja in obveznosti posameznikov, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov,
• navezave na mednarodne predpise (direktive Evropske unije),
• opredelitev Detektivske zbornice Republike Slovenije kot pristojnega organa za podeljevanje in odvzemanje licenc,
• pogoje za opravljanje detektivske dejavnosti in odvzem licence,
• pogoje za opravljanje detektivske dejavnosti tujih detektivov,
• povezave z drugo zakonodajo (zakon o notranjem trgu, zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij reguliranih poklicev in dejavnosti, zakon o varstvu osebnih podatkov),
• sodno prakso, ki se je v zadnjih petih letih oblikovala ob uporabi zakona na slovenskih sodiščih, ter sodno prakso Sodišča Evropske unije (oziroma prej Sodišča Evropskih skupnosti).

V podrobnem komentarju Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-1) po členih najdete:
• pojasnila sprememb in razlogov zanje,
• primerjave s tujo zakonodajo,
• natančne opredelitve posameznih izrazov in njihov namen,
• pristojnosti posameznih organov,
• pogoje za opravljanje zasebnega varovanja,
• ukrepe in dolžnosti varnostnega osebja,
• pogoje za opravljanje zasebnovarnostne dejavnosti tujih oseb,
• povezave z drugo zakonodajo (zakon o zaposlovanju, predpisi o varstvu osebnih in tajnih podatkov, zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah),
• sodno prakso, ki se je v zadnjih petih letih oblikovala ob uporabi zakona na slovenskih sodiščih.

Knjiga je namenjena sodnikom, odvetnikom, notarjem, pravobranilcem in tožilcem, zasebnim detektivom, družbam za zasebno varovanje, zaposlenim na Detektivski zbornici RS in Zbornici za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, zaposlenim na ministrstvih, v upravnih enotah v večjih gospodarskih družbah ter študentom.

Simon SavskiSimon Savski je sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik, od leta 2008 pa na ministrstvu vodi področje upravnega urejanja zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti, varnosti na smučiščih in občinskega redarstva. Pred tem je 23 let delal na različnih delovnih mestih v Policiji.Sodeloval je pri pripravi Strategije razvoja zasebnega varstva v letu 2010, pri pripravi sprememb in dopolnitev Zakona o zasebnem varovanju v letu 2009 ter sprememb in dopolnitev Zakona o detektivski dejavnosti v letu 2010 ter pri pripravi več podzakonskih predpisov,  izdanih na podlagi zakonov s področij, ki jih pokriva.   mag. Boris GrilcBoris Grilc je podsekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, po izobrazbi magister javne uprave, od leta 2008 pa na ministrstvu dela na področju upravnega urejanja zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti, varnosti na smučiščih in občinskega redarstva. Večkrat je sodeloval na dnevih varstvoslovja in  predstavljal različne teme s področja dela Policije oziroma ministrstva. Aktivno sodeluje v procesu usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja, občinskih redarjev ter nadzornikov smučišč.  Kot član komisije z licenco Državnega izpitnega centra sodeluje pri preverjanju in potrjevanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij s področja varovanja. Pred tem je 30 let delal na različnih delovnih mestih v Policiji in Ministrstvu za notranje zadeve.Sodeloval je pri pripravi Strategije razvoja zasebnega varstva v letu 2010, pri pripravi sprememb in dopolnitev Zakona o zasebnem varovanju v letu 2009 ter sprememb in dopolnitev Zakona o detektivski dejavnosti v letu 2010 ter pri pripravi več podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi zakonov s področij, ki jih pokriva.   mag. Srečko Jarc   Srečko Jarc je priznan strokovnjak na področju zasebnega varovanja in notranje varnosti, leta 1997 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 2006 pa uspešno zagovarjal  magistrsko delo na temo usmerjanja in nadzora nad policijo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Od leta 2005 do 2009 je opravljal naloge generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge na Ministrstvu za notranje zadeve.Je avtor strokovnih  člankov, ki so bili objavljeni v različnih revijah, kot referent je predstavil svoje prispevke na Dnevih varstvoslovja leta 2003, Dnevih zasebnega varovanja v letu 2005, 2006, 2008 ter Dnevih prekrškovnega prava leta 2008. Vsi članki so dostopni tudi prek spletnih strani Cobbisa ali Ius Info. Poleg tega je sodeloval kot referent na mednarodnih konferencah "Private Security at the Crossroad  of  the EU's Future" v Bruslju, " Roundtable on parliamentary security oversight" v Ženevi,  predstavljal sistem nadzora nad Policijo v Sloveniji na 4. regionalni konferenci na Slovaškem in sodeloval na 8. mednarodni konferenci Homeladnd/Global security  v Monte Carlu z referatom "Public-private partnership in guaranteeing security".Je tudi soavtor komentarja Zakona o varstvu javnega reda in miru in avtor ali soavtor zakonodajnih sprememb na področju zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti, občinskega redarstva, smučišč, zakona o policiji itd.Je predsednik Komisije za preprečevanje in zatiranje kriminalitete, ki je odgovorna za izvajanje Nacionalnega programa za preprečevanje in zatiranje kriminalitete v Sloveniji. Zaposlen je na Ministrstvu za notranje zadeve – Policija in je bil član delovne skupine za pripravo zakona o zasebnem varovanju, sodeluje v procesu usposabljanja nadzornikov na smučiščih, občinskih redarjev, varnostnikov ter je imetnik licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju zasebnega varovanja in občinskega redarstva. mag. Zdravko MeleMag. Zdravko Mele je sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, po izobrazbi je magister znanosti. Od leta 2006 je bil pomočnik generalnega direktorja direktorata, od leta 2010 pa je vodja sektorja za pritožbe zoper policijo. Pred tem je bil vodja sektorja za upravne notranje zadeve na Upravni enoti Ljubljana oz. je opravljal dela na različnih delovnih mestih v Policiji.Sodeloval je pri pripravi Strategije razvoja zasebnega varstva v letu 2010, pri pripravi sprememb in dopolnitev Zakona o zasebnem varovanju v letu 2009 in 2007 ter sprememb in dopolnitev Zakona o detektivski dejavnosti v letu 2010 ter pri pripravi več podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi zakonov s področij, ki jih pokriva.Simon SavskiSimon Savski je sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik, od leta 2008 pa na ministrstvu vodi področje upravnega urejanja zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti, varnosti na smučiščih in občinskega redarstva. Pred tem je 23 let delal na različnih delovnih mestih v Policiji.Sodeloval je pri pripravi Strategije razvoja zasebnega varstva v letu 2010, pri pripravi sprememb in dopolnitev Zakona o zasebnem varovanju v letu 2009 ter sprememb in dopolnitev Zakona o detektivski dejavnosti v letu 2010 ter pri pripravi več podzakonskih predpisov,  izdanih na podlagi zakonov s področij, ki jih pokriva.