Zakon o delovnih razmerjih z novelo ZDR-1D z uvodnimi pojasnili


Uvodna pojasnila: dr. Katarina Kresal Šoltes, dr. Darja Senčur Peček
Stvarno kazalo: dr. Nana Weber

 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je osrednji zakon s področja delovnega prava. V enajstih letih od uveljavitve je bil večkrat dopolnjen in spremenjen. Najobsežneje je vanj posegla novela ZDR-1D, ki je začela veljati 16. 11. 2023 in s katero so bile med drugim implementirane zahteve iz direktiv EU o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih ter o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev. Uvodna pojasnila bralca na pregleden in jasen način vodijo skozi novosti.

Z DDV: 186,00 
Brez DDV: 177,14 

Na zalogi

Z DDV: 186,00 
Brez DDV: 177,14 

Šifra: 900-967
Vrsta artikla: knjiga
Kategoriji: ,

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Področje dela se je v zadnjem času hitro razvijalo in doživlja daljnosežne spremembe, ki jih še pospešuje digitalizacija delovnih procesov. Nove oblike dela in zaposlitev, ki razgrajujejo standardne pojme delavca, delodajalca in delovnega razmerja, povečujejo nepredvidljivost glede delovnih pogojev. Zato so z novelo ZDR-1D na podlagi zahtev Direktive (EU) 2019/1152 uveljavljene nekatere nove rešitve glede obveznosti zagotavljanja informacij o delovnem razmerju, minimalnih zahtev glede delovnih pogojev in sistema pravnih sredstev za večjo učinkovitost delovnega prava. Drugi obsežnejši sklop zakonskih novosti je vezan na zahteve Direktive (EU) 2019/1158 in se nanaša na uvedbo oskrbovalskega dopusta ter možnost prehoda na prožne ureditve dela na zahtevo delavca, ki neguje otroka ali izvaja oskrbo. Preostale pomembnejše novosti se nanašajo na uvedbo pravice do odklopa, izboljšanje položaja agencijskega delavca, nadgraditev instituta predhodnega pisnega opozorila v postopku odpovedi iz krivdnega razloga, delovnopravno varstvo delavcev, ki so žrtve nasilja v družini, uvedbo subsidiarne odgovornosti za izplačilo plač v okviru gradbene dejavnosti v primeru podizvajalcev, institut zadržanja učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi za delavske predstavnike, dodani pa so tudi manjši redaktorski popravki.

Uvodna pojasnila na pregleden in jasen način vodijo bralca skozi novosti zakona o delovnih razmerjih s poudarkom na noveli ZDR-1D. V prvem poglavju je pregled vseh sprememb in dopolnitev zakona od uveljavitve naprej. V drugem poglavju sta podrobneje predstavljeni Direktiva (EU) 2019/1152 in Direktiva (EU) 2019/1158, tako da so zakonske novosti postavljene v širši kontekst prava EU na tem področju. V tretjem poglavju so pojasnjene novosti v zvezi s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, v četrtem pa novosti glede posebnosti pogodb o zaposlitvi za začasno agencijsko delo, krajši delovni čas in delo na domu. Peto poglavje je namenjeno novostim glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi, šesto novostim glede posameznih pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, sedmo posebnemu varstvu nekaterih kategorij delavcev, v zadnjem poglavju pa je med drugim pojasnjena časovna uveljavitev zakonskih novosti.

Avtorici na pregleden, jasen in hkrati strokovno dovolj poglobljen način opozorita na bistvene zakonske novosti in tudi njihove pomanjkljivosti. Knjiga je zaradi celovitih in jedrnatih pojasnil novele ZDR-1D in njene povezave z obema direktivama EU, ki sta bili podlaga za njen sprejem, lahko dobrodošel pripomoček tako pravnikom kot nepravnikom, ki se pri delu srečujejo z urejanjem pogodbenih razmerij med delavci in delodajalci.

 

Vezava: trda

ISBN: 978-961-247-542-0

Št. strani: 256

Leto izdaje: 2024

Dr. Katarina Kresal Šoltes je priznana strokovnjakinja, publicistka in raziskovalka za delovno in socialno pravo. Leta 1991 je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in po opravljenem pravniškem državnem izpitu na tej fakulteti z odliko opravila tudi magisterij in doktorat pravnih znanosti. Njena bibliografija obsega več kot 200 znanstvenih in strokovnih del, med njimi tudi knjig in komentarjev zakonov. Specializirana je za področje individualnega in kolektivnega delovnega prava, varstvo človekovih pravic na področju dela ter socialni dialog. Zaposlena je na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani kot raziskovalka in namestnica direktorja ter vodi njegovo raziskovalno, publicistično, izobraževalno in pravno svetovalno dejavnost. Je odgovorna urednica znanstvene revije Delavci in delodajalci, predsednica več komisij za razlago kolektivnih pogodb dejavnosti, s prakso pa redno sodeluje tudi kot vodja poola IDPF za pravno svetovanje.

Dr. Darja Senčur Peček je redna profesorica prava, predstojnica katedre za delovno pravo in predstojnica Inštituta za delovna razmerja in socialno varnost na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter prodekanica te fakultete. Na fakulteti je nosilka predmetov Delovno pravo, Socialna varnost in Delovno in socialno pravo. Redno sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah, v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih ter objavlja znanstvene in strokovne prispevke v domačih in tujih pravnih revijah. Je urednica oziroma članica uredniških odborov več revij, med drugim Podjetje in delo, Delavci in delodajalci, Pravnik, ANALI PAZU HD.