Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi

Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Datum: 16. januar, 17. januar, 23. januar, 24. januar, 31. januar, 7. februar, 14. februar

 

Vprašanja za predavatelje lahko vnaprej pošljete na naslov seminar@gvzalozba.si.

 

msdp.gvzalozba.si

Z DDV: 469,70 €
Brez DDV: 385,00 

Izberite število sklopov:
Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi
1 sklop
385,00 EUR + 22 % DDV (469,70 EUR z DDV)

Na zalogi

469,70 
Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi
2 sklopa
668,50 EUR + 22 % DDV (815,57 EUR z DDV)

Na zalogi

0,00 
Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi
3 sklopi
920,50 EUR + 22 % DDV (1.123,01 EUR z DDV)

Na zalogi

0,00 
Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi
4 sklopi
1.141,00 EUR + 22 % DDV (1.392,02 EUR z DDV)

Na zalogi

0,00 
Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi
5 sklopov
1.330,00 EUR + 22 % DDV (1.622,60 EUR z DDV)

Na zalogi

0,00 
Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi
6 sklopov
1.487,50 EUR + 22 % DDV (1.814,75 EUR z DDV)

Na zalogi

0,00 
Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi
7 sklopov
1.634,50 EUR + 22 % DDV (1.994,09 EUR z DDV)

Na zalogi

0,00 
Šifra: S24001
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi

Strokovno izobraževanje v več sklopih

 

 • Izkušeni predavatelji
 • Možnost izbiranja sklopov
 • Praktična znanja
 • Omejeno število udeležencev
 • Sestavite si svoj program

 

Vprašanja za predavatelje lahko vnaprej pošljete na naslov: seminar@gvzalozba.si

 

Kotizacija

Kotizacija za:

 • en sklop znaša 385,00 EUR brez DDV.
 • dva sklopa znaša 668,50 EUR brez DDV.
 • tri sklope znaša 920,50 EUR brez DDV.
 • štiri sklope znaša 1.141,00 EUR brez DDV.
 • pet sklopov znaša 1.330,00 EUR brez DDV
 • šest sklopov znaša 1.487,50 EUR brez DDV.
 • sedem sklopov znaša 1.634,50 EUR brez DDV.

 

Kotizacija vključuje gradivo, osvežilne pijače med odmori in prigrizke. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

UGODNOSTI:

 • Aktualna vprašanja in odgovore bomo objavili v reviji Pravna praksa.
 • Dobili boste potrdilo o strokovnem izobraževanju.
 • Vsi udeleženci prejmete aktualne številke revij Pravna praksa ter Podjetje in delo, v katerih so obravnavana vprašanja, povezana z urejanjem delovnih razmerij

 

Trajanje

Posamezni sklop traja: 9.00 – 13.15 ure
Sreda, 7. februar: 9.00 – 13.40 ure

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d.o.o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

1. SKLOP • torek, 16. januar
Opredelitev delovnega razmerja, ekonomsko odvisne osebe in nove oblike dela ter inšpekcijski nadzor
izr. prof. dr. Luka Tičar, Damjan Mašera

kriteriji za opredelitev delovnega razmerja

pravne podlage za opravljanje dela zunaj delovnega razmerja (pogodbe civilnega prava, študentsko delo, upokojensko delo, osebno delo, drugo začasno ali občasno delo)

digitalizacija in delo prek spletnih platform

samozaposleni in omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisnih oseb

prikrita delovna razmerja in uveljavljanje obstoja delovnega razmerja (domneva, dokazno in trditveno breme, novejša sodna praksa)

pristojnosti in praksa inšpekcije dela ter sankcije za kršitev prepovedi dela na podlagi pogodb civilnega prava

2. SKLOP • sreda, 17. januar
Nova zakonodaja o varstvu osebnih podatkov, digitalizacija in uporaba umetne inteligence v delovnih razmerjih
mag. Eva Kalan Logar, as. Sara Bagari

novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in implementacija GDPR

obveznosti delodajalca po ZVOP-2

smernice Informacijskega pooblaščenca o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih

dovoljeni in nedovoljeni posegi v zasebnost na delovnem mestu

meje digitalne varnosti in nadzora (blokade in nadzor uporabe interneta, pregledovanje e-pošte, uporaba GPS itd.)

zbiranje in posredovanje delavčevih osebnih podatkov tretjim (sindikatu in svetu delavcev, na spletnem portalu podjetja)

priložnosti in izzivi, ki jih digitalizacija in umetna inteligenca prinašata v delovna razmerja 

primeri uporabe algoritmov v delovnih razmerjih

algoritemsko upravljanje (zaposlovanje, navodila in nadzor, ocenjevanje, prenehanje delovnega razmerja z uporabo umetne inteligence) 

pravne omejitve, ki jih mora spoštovati delodajalec

pravni okvir za uporabo umetne inteligence v delovnih razmerjih

3. SKLOP • torek, 23. januar
Delo na domu in druge prožne oblike dela v delovnem razmerju ter pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom in vodilnim delavcem
Damjan Mašera, Ljuba Zupančič Čokert

organiziranje dela na domu in na daljavo 

drugo delo, delo za določen čas in za krajši delovni čas

prožnost pri organiziranju delovnega časa in novosti na področju beleženja izrabe delovnega časa

sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (javni razpis, sodno varstvo neizbranega kandidata, kaj se s pogodbo sme urejati drugače od zakona)

prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (razlogi za odpoved, predčasno prenehanje mandata, odpravnina, pregled novejše sodne prakse)

kdo so vodilni delavci in kaj se zanje na podlagi zakona in novejše sodne prakse sme urediti drugače

4. SKLOP • sreda, 24. januar
Kolektivne pogodbe in vloga delavskih predstavnikov
dr. Katarina Kresal Šoltes, izr. prof. dr. Valentina Franca

stranke, vsebina in veljavnost kolektivne pogodbe ter posebnosti za javni sektor

pravilo in favorem ter primeri dovoljenega manj ugodnega urejanja pravic kot po zakonu

ugodnejše urejanje pravic samo za člane sindikata

razmerje do splošnega akta delodajalca, zakona in konkurenčnega prava

opredelitev zadev, v katerih je treba v odločanje vključiti sindikalne predstavnike in/ali člane sveta delavcev

izpolnjevanje obveznosti obveščanja, posvetovanja in soodločanja s svetom delavcev: praktični primeri in interpretacija ZSDU

vloga delavskih predstavnikov pri organiziranju dela na domu

5. SKLOP • sreda, 31. januar
Odpoved in druge vrste prenehanja pogodbe o zaposlitvi
mag. Nataša Belopavlovič, izr. prof. dr. Luka Tičar

prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (odpravnina, ponudba nove pogodbe)

prenehanje pogodbe s sporazumom strank (odpravnina, odpovedni rok)

prenehanje pogodbe na podlagi sodbe in po samem zakonu (zaradi ugotovljene invalidnosti, prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja)

prenehanje pogodbe zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev

splošno o odpovedi (vrste odpovedi, dopustnost, dokazno in trditveno breme, oblika in vsebina, vročitev)

postopek redne in izredne odpovedi pogodbe s strani delodajalca (obveznosti delodajalca pred odpovedjo, zagovor, vloga sindikata oziroma sveta delavcev, roki)

odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (postopek, ustrezna ali primerna zaposlitev)

odpravnina, ponudba pogodbe pri drugem delodajalcu, varovane kategorije

odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga in v primerih prenehanja delodajalca

6. SKLOP • sreda, 7. februar, od 9.00 – 13.40
Prepoved diskriminacije in mobing ter plačilo in letni dopust
dr. Martina Šetinc Tekavc, izr. prof. dr. Nana Weber

prepoved diskriminacije ter spolnega in drugega nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu

delodajalčeva odškodninska odgovornost in določanje odškodnine

pregled sodne prakse s področja prepovedi diskriminacije in mobinga

plača, dodatki, povračila stroškov in posebnosti v zvezi s plačilom

letni dopust in druge odsotnosti z dela

pregled sodne prakse s področja plačila in letnega dopusta

7. SKLOP • sreda, 14. februar
Posebno varstvo starejših delavcev in invalidov
mag. Nataša Belopavlovič, Damijan Gregorc

opredelitev starejšega delavca in delavca pred upokojitvijo (upokojitveni pogoji)

ugodnejše pravice za starejše delavce (dodatek za delovno dobo, letni dopust, posebno varstvo pred odpovedjo, omejitev nadurnega in nočnega dela itd.)

odpravnina ob upokojitvi

možnosti za nadaljevanje dela po upokojitvi

razporeditev invalida na drugo delovno mesto

druge obveznosti delodajalca v zvezi z zagotavljanjem pravic invalidom

postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga

as. Sara Bagari, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij
izr. prof. dr. Valentina Franca, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani
Damijan Gregorc, odvetnik
mag. Eva Kalan Logar, vodja nadzornikov pri informacijskem pooblaščencu
dr. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Damjan Mašera, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
dr. Martina Šetinc Tekavc, Višje delovno in socialno sodišče
izr. prof. dr. Luka Tičar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Ljuba Zupančič Čokert, odvetnica, odvetniška pisarna Zupančič Čokert
izr. prof. dr. Nana Weber, Evropska pravna fakulteta, Nova univerza, Weber N., pravna svetovanja, analize in mediacije, d. o. o.