Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi

Lokacija: spletna izvedba (Zoom)
Datum: 25. januar, 27. januar, 1. februar, 3. februar, 10. februar, 15. februar, 17. februar

Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi

Vprašanja za predavatelje lahko vnaprej pošljete na naslov seminar@gvzalozba.si.

Z DDV: 384,30 
Brez DDV: 315,00 

Šifra: S22002
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi

Strokovno izobraževanje v več sklopih


 • Izkušeni predavatelji
 • Možnost izbiranja sklopov
 • Praktična znanja
 • Omejeno število udeležencev
 • Sestavite si svoj program

Vprašanja za predavatelje lahko vnaprej pošljete na naslov: seminar@gvzalozba.si


Kotizacija

Kotizacija na udeleženca za:

 • en sklop znaša 315,00 EUR brez DDV.
 • dva sklopa znaša 598,50 EUR brez DDV.
 • tri sklope znaša 850,50 EUR brez DDV.
 • štiri sklope znaša 1.071,00 EUR brez DDV.
 • pet sklopov znaša 1.260,00 EUR brez DDV
 • šest sklopov znaša 1.417,50 EUR brez DDV.
 • sedem sklopov znaša 1.564,50 EUR brez DDV.

 

Kotizacija vključuje gradivo. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.


UGODNOSTI:

 • Aktualna vprašanja in odgovore bomo objavili v reviji Pravna praksa.
 • Dobili boste potrdilo o strokovnem izobraževanju.
 • Vsi udeleženci prejmete aktualne številke revij Pravna praksa ter Podjetje in delo, v katerih so obravnavana vprašanja, povezana z urejanjem delovnih razmerij


Trajanje

Vsak sklop traja od 9.00 do 13.15, razen 3. sklop od 9.00 do 14.00.


Predavatelji

 • mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij
 • izr. prof. dr. Valentina Franca, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani
 • Damijan Gregorc, odvetnik
 • Damjan Mašera, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • dr. Martina Šetinc Tekavc, Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani
 • izr. prof. dr. Luka Tičar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke
 • Ljuba Zupančič Čokert, odvetnica, Odvetniška pisarna Zupančič Čokert
 • doc. dr. Nana Weber, odvetnica, Odvetniška družba Weber

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d.o.o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.


Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.


Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

1. sklop
torek, 25. januar, 9.00–13.15
Opredelitev delovnega razmerja, digitalizacija in nove oblike dela ter inšpekcijski nadzorizr. prof. dr. Luka Tičar, Damjan Mašera

• kriteriji za opredelitev delovnega razmerja
• pravne podlage za opravljanje dela zunaj delovnega razmerja (pogodbe civilnega prava, študentsko delo, upokojensko delo, osebno delo, drugo začasno ali občasno delo)
• digitalizacija in delo prek spletnih platform
• samozaposleni in omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisnih oseb
• prikrita delovna razmerja in uveljavljanje obstoja delovnega razmerja (domneva, dokazno in trditveno breme, novejša sodna praksa)
• pristojnosti inšpekcije dela in sankcije za kršitev prepovedi dela na podlagi pogodb civilnega prava

 
2. sklop
četrtek, 27. januar, 9.00–13.15
Delo na domu in druge posebnosti pogodb o zaposlitvi v času covid-19 ter pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom in vodilnim delavcemDamjan Mašera, Ljuba Zupančič Čokert

• organiziranje dela na domu in na daljavo
• delo za krajši delovni čas (na splošno in kot ukrep v času covid-19)
• odreditev drugega dela ter različne odsotnosti z dela zaradi razmer, povezanih s covid-19 (začasna nezmožnost zagotavljati delo, karantena, višja sila, suspenz)
• sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (javni razpis, sodno varstvo neizbranega kandidata, kaj se s pogodbo sme urejati drugače od zakona)
• prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (razlogi za odpoved, predčasno prenehanje mandata, odpravnina, pregled novejše sodne prakse)
• kdo so vodilni delavci in kaj se zanje na podlagi zakona in novejše sodne prakse sme urediti drugače

 
3. sklop
torek, 1. februar, 9.00–14.00
Prepoved diskriminacije, mobing ter varstvo zasebnosti in osebnih podatkov v delovnih razmerjihmag. Andrej Tomšič, dr. Martina Šetinc Tekavc

• nove Smernice informacijskega pooblaščenca o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih ter Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov
• posegi v zasebnost na delovnem mestu in posebnosti v času covid-19 (preverjanje kandidatov, preverjanje pogoja PCT, zdravstvenega stanja, alkoholiziranosti in drugih odvisnosti)
• meje digitalne varnosti in nadzora (blokade in nadzor uporabe interneta, pregledovanje e-pošte, uporaba GPS idr.)
• zbiranje in posredovanje delavčevih osebnih podatkov tretjim (sindikatu in svetu delavcev, na spletnem portalu podjetja, v zvezi s covid-19 ipd.)
• prepoved diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu
• delodajalčeva odškodninska odgovornost in določanje odškodnine
• pregled sodne prakse s področja prepovedi diskriminacije, mobinga in varovanja osebnih podatkov

 
4. sklop
četrtek, 3. februar, 9.00–13.15
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – 1. del: Vrste prenehanjamag. Nataša Belopavlovič

• prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (odpravnina, ponudba nove pogodbe)
• prenehanje pogodbe s sporazumom strank (odpravnina, odpovedni rok)
• prenehanje pogodbe po samem zakonu zaradi ugotovljene invalidnosti
• prenehanje pogodbe po samem zakonu zaradi prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja
• prenehanje pogodbe zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev
• prenehanje pogodbe z delavčevo redno odpovedjo
• prenehanje pogodbe z delavčevo izredno odpovedjo zaradi razlogov na strani delodajalca (odpovedni razlogi, postopek, roki, odpravnina, vloga inšpekcije dela)
• prenehanje pogodbe po sodbi sodišča

 
5. sklop
četrtek, 10. februar, 9.00–13.15
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – 2. del: Redna in izredna odpoved s strani delodajalcaizr. prof. dr. Luka Tičar

• splošno o odpovedi (dopustnost, dokazno in trditveno breme, oblika in vsebina, vročitev)
• postopek delodajalčeve redne in izredne odpovedi pogodbe (obveznosti delodajalca pred odpovedjo, zagovor, vloga sindikata oziroma sveta delavcev, rok)
• novejša sodna praksa glede odpovednih razlogov za delodajalčevo redno in izredno odpoved pogodbe
• odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (postopek, ustrezna ali primerna zaposlitev)
• odpravnina, ponudba pogodbe pri drugem delodajalcu, varovane kategorije
• odpovedni roki, prijava delavca na zavodu in druge obveznosti strank v času odpovednega roka po ZDR-1 in ZUTD
• odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga in v primerih prenehanja delodajalca s prikazom novejše sodne prakse glede opredelitve presežnih delavcev
• posebno varstvo pred odpovedjo

 
6. sklop
torek, 15. februar, 9.00–13.15
Plačilo in letni dopust ter vloga delavskih predstavnikovizr. prof. dr. Valentina Franca, doc. dr. Nana Weber

• opredelitev zadev, v katerih je treba v odločanje vključiti sindikalne predstavnike in/ali člane sveta delavcev
• izpolnjevanje obveznosti obveščanja, posvetovanja in soodločanja s svetom delavcev: praktični primeri in posebnosti v času covid-19
• vloga delavskih predstavnikov pri sprejemanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s covid-19
• plača, dodatki, povračila stroškov in posebnosti v zvezi s plačilom v času covid-19
• letni dopust in druge odsotnosti z dela

 
7. sklop
četrtek, 17. februar, 9.00–13.15
Posebno varstvo starejših delavcev in invalidovmag. Nataša Belopavlovič, Damijan Gregorc

• opredelitev starejšega delavca in delavca pred upokojitvijo (upokojitveni pogoji)
• ugodnejše pravice za starejše delavce (dodatek za delovno dobo, letni dopust, posebno varstvo pred odpovedjo, omejitev nadurnega in nočnega dela itd.)
• odpravnina ob upokojitvi
• možnosti za nadaljevanje dela po upokojitvi
• razporeditev invalida na drugo delovno mesto
• druge obveznosti delodajalca v zvezi z zagotavljanjem pravic invalidom
• postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga

mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerijizr. prof. dr. Valentina Franca, Fakulteta za upravo Univerze v LjubljaniDamijan Gregorc, odvetnikDamjan Mašera, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostidr. Martina Šetinc Tekavc, Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljaniizr. prof. dr. Luka Tičar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljanimag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenkeLjuba Zupančič Čokert, odvetnica, Odvetniška pisarna Zupančič Čokertdoc. dr. Nana Weber, odvetnica, Odvetniška družba Weber