Veliki komentar

Posebna ponudba – izkoristite možnost ugodnega nakupa!
Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili +  Veliki komentar ZGD-1 (2. izdaja, do novele ZGD-1H) po posebni, akcijski ceni  560,01 EUR. Posebna cena velja ob hkratnem naročilu in plačilu obeh del. Za več informacij pokličite po telefonu: 01 30 91 820.

Novela ZGD-1I, objavljena v Ur. l. RS., št. 55/2015, je zelo obsežna, saj ima kar 107 členov. Številne spremembe in novi korporacijskopravni instituti so zelo pomembni za poslovno prakso gospodarskih družb in podjetnikov. V knjigi je objavljeno zakonsko besedilo z vidnimi spremembami, ki jih je prinesla novela ZGD-1I, ter pojasnila k noveli.

Bistvene novosti se nanašajo na naslednja področja oziroma institute:
– ustanavljanje in omejitve pri ustanavljanju gospodarskih družb ter razlogi za njihovo prenehanje,
– korporacijska upravljavska struktura s spremembami glede nadzornih svetov, nadzornih komisij, revizij ter uveljavljanje odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora,
– novi instituti koncernskega prava za zaščito manjšinskih delničarjev in upnikov v primeru povezanih družb,
– bistveno novelirano bilančno-računovodsko pravo, usklajeno z združeno evropsko direktivo,
– prenovljene kazenske določbe s širitvijo prekrškov in zvišanjem glob.

Avtorja, vodilna strokovnjaka s področja gospodarskega prava, sta v pojasnilih k noveli celovito predstavila najpomembnejše zakonodajne rešitve.

Stvarno kazalo, ki tudi navzkrižno prikazuje posamezne korporacijske institute po posameznih gospodarskih družbah, olajšuje praktično uporabo zakona.

Pojasnila k noveli ZGD-1I bodo dobrodošla ne le za pravnike, ampak tudi za strokovnjake s področja ekonomske, finančno-računovodske, kadrovske in organizacijske stroke. Kot pripomoček bodo služila tudi študentom na vseh stopnjah pravnega študija  pri predmetih s področja korporacijskega, statusnega oziroma širšega gospodarskega prava.