Urejanje delovnih razmerij v praksi – MALA ŠOLA DELOVNEGA PRAVA

Lokacija: Hotel Lev, Ljubljana
Datum: 3. februar do 9. marec 2017

Strokovno izobraževanje po sklopih

Z DDV: 366,00 
Brez DDV: 300,00 

Šifra: S17001
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Urejanje delovnih razmerij v praksi – MALA ŠOLA DELOVNEGA PRAVA

Strokovno izobraževanje v več sklopih

Sestavite si svoj program!PREDAVATELJI:

 • mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij
 • dr. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
 • Damjan Mašera, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • mag. Ivan Robnik, Vrhovno sodišče RS
 • dr. Martina Šetinc Tekavc, Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani
 • doc. dr. Luka Tičar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke
 • Ljuba Zupančič Čokert, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki
 


Izkušeni predavatelji
Možnost izbiranja sklopov
Praktična znanja
Omejeno število udeležencev
KOTIZACIJA NA UDELEŽENCA:

 • Kotizacija za en sklop znaša 300,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za dva sklopa znaša 570,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za tri sklope znaša 810,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za štiri sklope znaša 1020,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za pet sklopov znaša 1200,00 EUR brez DDV
 • Kotizacija za šest sklopov znaša 1350,00 EUR brez DDV.

Pri kotizaciji za šest sklopov prejmete darilo Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem.


Postregli vam bomo s pijačo in prigrizkom. Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem
plačilnem roku na IBAN IUS SOFTWARE, d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988.
Sklicna številka bo navedena na računu.TRAJANJE:

Posamezni sklopi trajajo po 5 šolskih ur, od 9. ure do 13.15.UGODNOSTI:

 • Aktualna vprašanja in odgovore bomo objavili v Pravni praksi.
 • Dobili boste potrdilo o strokovnem izobraževanju.
 • Vsi udeleženci prejmete aktualne številke Pravne prakse, v katerih so obravnavana vprašanja, povezana z urejanjem delovnih razmerij.

 


Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816 

1. SKLOP
Petek, 3. februar 2017
Pogodba o zaposlitvi in druge oblike pogodbenega opravljanja deladr. Luka Tičar, Damjan Mašera

• pogodba o zaposlitvi in opredelitev delovnega razmerja (vsebinski kriteriji)
• druge pogodbene oblike opravljanja dela (pogodbe civilnega prava, študentsko delo, upokojensko delo …)
• omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisne osebe (v katerih primerih in v kolikšnem obsegu)
• aktualne novosti glede uveljavljanja obstoja delovnega razmerja (domneva, dokazno in trditveno breme)
• pristojnosti inšpekcije dela in sankcije za kršitev prepovedi dela na podlagi pogodb civilnega prava
• primer Uber in vpliv digitalizacije na pojav novih oblik dela

 

2. SKLOP
Ponedeljek, 6. februar 2017
Diskriminacija, mobing in varstvo zasebnosti na delovnem mestudr. Martina Šetinc Tekavc, mag. Andrej Tomšič

• prepoved diskriminacije in primeri kršitev v praksi (v fazi sklepanja, trajanja in prenehanja delovnega razmerja)
• prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu
• delodajalčeva odškodninska odgovornost in odškodnina
• delodajalčeve obveznosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov in zasebnosti na delovnem mestu
• najpogostejši primeri posegov v zasebnost na delovnem mestu (preverjanje kandidatov, njihovega zdravstvenega stanja, alkoholiziranosti in drugih odvisnosti, sledenje delavcu z detektivom …)
• meje digitalne varnosti in nadzora (blokade in nadzor uporabe interneta, pregledovanje e-pošte, uporaba GPS …)
• posredovanje delavčevih osebnih podatkov tretjim (sindikatu, neizbranemu kandidatu, na spletnem portalu podjetja …)

 

3. SKLOP
Torek, 7. februar 2017
Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom ali vodilnim delavcemin druge atipične pogodbe o zaposlitvidr. Katarina Kresal Šoltes, Ljuba Zupančič Čokert

• sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (javni razpis, sodno varstvo neizbranega kandidata, kaj se s pogodbo lahko ureja drugače)
• prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (razlogi za odpoved, predčasno prenehanje mandata, odpravnina)
• kdo so vodilni delavci in kaj se zanje sme urejati drugače (sklenitev pogodbe za določen čas, predčasno prenehanje mandata, odpravnina, odpovedni roki)
• pogodba o zaposlitvi za določen in nedoločen čas (razlogi, veriženja, odpravnina)
• zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku (obveznosti uporabnika in agencije, redno in predčasno prenehanje napotitve, plačilo, nadomestilo in druge ugodnosti)
• druge posebnosti pogodb o zaposlitvi

 

4. SKLOP
Četrtek, 16. februar 2017
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – 1. del: Vrste prenehanjamag. Nataša Belopavlovič

• prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (odpravnina, ponudba nove pogodbe)
• prenehanje pogodbe s sporazumom strank (odpravnina, odpovedni rok, novosti glede ZUTD)
• prenehanje pogodbe po samem zakonu zaradi ugotovljene invalidnosti
• prenehanje pogodbe po samem zakonu zaradi prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja
• prenehanje pogodbe zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev
• prenehanje pogodbe z redno odpovedjo s strani delavca
• prenehanje pogodbe z izredno odpovedjo s strani delavca zaradi razlogov na strani delodajalca (odpovedni razlogi, postopek, roki, odpravnina, vloga inšpekcije dela)
• prenehanje pogodbe po sodbi sodišča

 

5. SKLOP
Petek, 17. februar 2017
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – 2. del: Redna in izredna odpoved s strani delodajalcadr. Luka Tičar, mag. Ivan Robnik

• splošno o odpovedi (dopustnost, dokazno in trditveno breme, oblika in vsebina, vročitev)
• postopek redne in izredne odpovedi pogodbe s strani delodajalca (obveznosti delodajalca pred odpovedjo, zagovor, vloga sindikata oziroma sveta delavcev, rok)
• aktualne novosti glede razlogov za redno in izredno odpoved pogodbe s strani delodajalca
• odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (postopek, ustrezna ali primerna zaposlitev, odpravnina, ponudba pogodbe pri drugem delodajalcu, varovane kategorije)
• odpovedni roki ter pravice in obveznosti strank v času odpovednega roka po ZDR-1 in ZUTD
• odpravnina
• odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga ter v primerih prenehanja delodajalca
• posebno varstvo pred odpovedjo

 

 
6. SKLOP
Četrtek,  9. marec 2017
Posebno varstvo starejših delavcev in invalidovmag. Nataša Belopavlovič

• opredelitev starejšega delavca in delavca pred upokojitvijo (upokojitveni pogoji)
• ugodnejše pravice za starejše delavce (dodatek za delovno dobo, letni dopust, posebno varstvo pred odpovedjo, omejitev nadurnega in nočnega dela ...)
• odpravnina ob upokojitvi
• možnosti za nadaljevanje dela po upokojitvi
• razporeditev invalida na drugo delovno mesto
• druge obveznosti delodajalca v zvezi z zagotavljanjem pravic invalidom
• postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga

 

Vsak sklop traja po pet šolskih ur, od 9.00 do 13.15.