Računovodstvo in finančno upravljanje za pravnike

Lokacija: InterContinental Ljubljana
Datum: 17. november in 1. december 2017 (dvodnevna delavnica)

Z DDV: 463,60 
Brez DDV: 380,00 

Šifra: S17033
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija znaša 380,00 EUR + DDV.

Kotizacija vključuje tudi gradivo, ter osvežilne pijače med odmori in prigrizke. Potrdilo o udeležbi lahko prevzamete v recepciji srečanja.

 

Udeleženci prejmete darilo: Knjigo mag. Mojce Muha: Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju z novelo ZFPPIPP-G

 Lokacija

InterContinental Ljubljana,
Slovenska cesta 59
Ljubljana

 


 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN IUS SOFTWARE, d. o. o., odprt pri odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 Odjava

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali  faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije. 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816 

17. november 2017
9.00–15.00
Pomen in uporaba računovodskih izkazov
Vloga in namen računovodenja
Namen in uporabniki računovodskih izkazov in poročil
Strokovne in zakonske podlage za računovodenje
Razumevanje vloge računovodstva, kontrolinga, finančnega upravljanja, notranje revizije in zunanje revizije
Cilj: spoznati vsebinske, strokovne in zakonske podlage, ki opredeljujejo računovodenje in finančno upravljanje
 
Računovodsko-finančni model na praktičnem primeru
Financiranje poslovanja in kapitalska struktura
Investiranje in posledice
Čista sredstva, njihova vloga in namen
Procesni vidik prihodkov in stroškov (odhodkov)
Pojavne oblike rezultatov poslovanja
Cilj: doseči razumevanje modela računovodenja in finančnega upravljanja brez poglobljenih ekonomskih znanj
 
Osnovni računovodski izkazi
Kratka ponazoritev enostavnega in dvostavnega računovodenja
Izkaz finančnega položaja (izkaz stanja)
Izkaz poslovnega izida
Izkaz denarnega toka
Izkaz vseobsegajočega donosa
Izkaz gibanja kapitala
Cilj: doseči razumevanje in sposobnost branja računovodskih izkazov, s poudarkom na izkazih finančnega
položaja in poslovnega izida – razumevanje vsebine posameznih kategorij
 

1. december 2017
9.00–15.00
Nosilci operativne (poslovne) in finančne uspešnosti poslovanja
Vpliv poslovnih okoliščin na uspešnost poslovanja
Vpliv upravljanja sredstev na uspešnost poslovanja
Vpliv financiranja na uspešnost poslovanja
Cilj: z osnovnim poznavanjem računovodsko-finančnih kategorij in s uporabo nekaj ključnih kazalnikov dobiti dovolj
zanesljivo in razumljivo sliko o uspešnosti poslovanja družbe z razlogi zanjo
 
Ustvarjanje vrednosti – ključni element uspešnosti poslovanja
Razumevanje ustvarjanja vrednosti
Merjenje sposobnosti ustvarjanja vrednosti družbe
Področja ustvarjanja vrednosti
Cilj: z na podlagi pridobljenih znanj ugotoviti in razumeti vrednost opazovane družbe
 
Ekonomsko (ne računovodsko) pojmovanje uspešnosti poslovanja
Ekonomsko pojmovanje prihodkov in stroškov (odhodkov)
Oportunitetni prihodki in stroški (odhodki)
Ekonomski dobiček
Inkrementalna analiza
Cilj: ekonomsko-finančne informacije v procesih odločanja, ključne na različnih odločevalskih ravneh
 
Sklep
Kratek povzetek in odgovori na morebitna dodatna vprašanja udeležencev

Delavnico bo vodil mag. Jože Kaligaro.
V Premogovniku Velenje, kjer je začel poklicno pot, je najprej deloval na vseh področjih stroškovnega in finančnega računovodstva, potem kot član sanacijske ekipe in nato kot direktor ene od odvisnih družb. Pozneje je bil direktor področja računovodstva in financ v nemškem koncernu Karstadt Quelle ter prokurist njegovih jugovzhodnoevropskih družb. Leta 1999 je bil povabljen v Skupino Gorenje za izvedbo projekta reinženiringa poslovnih procesov in razvoja sistema kontrolinga, najprej kot direktor in nato kot izvršni direktor za kontroling in računovodstvo skupine. Karierno pot je nadaljeval v družbi TCG Unitech Lth kot član uprave za ekonomiko in finance (CFO). Pozneje se je v vlogi svetovalca predsednika uprave za področje kontrolinga, računovodstva in strateških projektov ekonomike in procesne ureditve vrnil v Gorenje. Leta 2011 je bil imenovan za pomočnika predsednika uprave za korporacijske storitve Skupine Gorenje za področja računovodstva, kontrolinga, informacijske tehnologije in organizacije.
V zadnjem četrtletju leta 2012 je v družbi DZS prevzel projektno funkcijo CFO, ki jo je zaključil do konca poslovnega leta. Od takrat v partnerstvu z domačim in tujim partnerjem sodeluje pri prestrukturiranju družb v Sloveniji in na področju JV Evrope, od konca leta 2014 tudi kot CEO družbe Livar v prestrukturiranju.
Diplomiral je na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, podiplomski študij managementa je opravil na IEDC - Mednarodni poslovni šoli Bled, strokovno pa se je izpopolnjeval tudi na inštitutih za kontroling in računovodstvo v Nemčiji in Avstriji. Leta 2006 je bil izvoljen v naziv strokovnjaka iz prakse pri Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, na Ekonomski fakulteti in Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani pa je že vrsto let programski vodja in predavatelj pri več delavnicah in seminarjih s področja kontrolinga, ekonomike in računovodstva.