SPLOŠNI POGOJI UPORABE PROIZVODOV IN STORITEV DRUŽBE LEXPERA D.O.O.

1        UVODNE DOLOČBE

Splošni pogoji uporabe proizvodov in storitev družbe LEXPERA D.O.O. (v nadaljevanju: splošni pogoji) opredeljujejo pogoje naročništva in uporabe proizvodov in storitev, katerih nosilec je družba LEXPERA pravne in poslovne informacije d.o.o. Ljubljana, Tivolska 50, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec), podporo uporabnikom ter obveznosti nosilca in naročnika.

Proizvodi in storitve nosilca so medsebojno ločeni in neodvisni. Ti splošni pogoji veljajo za vse proizvode in storitve, razen v primerih, ko je s temi ali drugimi splošnimi pogoji določeno drugače.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse vrste uporabnikov, ki uporabljajo proizvode in storitve: naročnike, brezplačne uporabnike, registrirane in neregistrirane uporabnike, poskusne uporabnike in akcijske uporabnike ter udeležence dogodkov in druge kupce proizvodov ali storitev nosilca.

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o naročništvu na proizvode in storitve v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika (OZ), ki dopolnjujejo pogodbo o naročništvu in zavezujejo kot pogodbena določila. Splošni pogoji so objavljeni na portalih nosilca in so priloga pogodbe o naročništvu. Posamezna določila so lahko v pogodbi o naročništvu tudi izrecno drugače določena.

Nosilec si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na portalih nosilca.

2        OPREDELITEV POJMOV

Portali nosilca so pravni ali poslovni portali z zbirkami medsebojno povezanih vsebin in informacij pravne, finančne, davčne in računovodske ali druge narave.

Pogodba o naročništvu opredeljuje naročniško razmerje med naročnikom in nosilcem za uporabo portala. Naročnik na podlagi sklenjene pogodbe pridobi pravico do uporabe portala, do katerega dostopa z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom oz. s kvalificiranim digitalnim potrdilom, skladno s splošnimi pogoji.

Naročništvo je pogodbeno razmerje med naročnikom in nosilcem, nastalo na podlagi pogodbe o naročništvu.

Naročnina je cena, ki jo naročnik plačuje nosilcu za uporabo portala v skladu s pogodbo o naročništvu, splošnimi pogoji in veljavnim cenikom.

Uporaba portala pomeni vsak dostop uporabnika do portala oz. vpogled v strani, informacije in dokumente nosilca, ne glede na to ali se nahajajo v odprtem ali zaprtem delu portala.

Nosilec je družba LEXPERA pravne in poslovne informacije d.o.o. Ljubljana.

Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki z nosilcem sklene pogodbo o naročništvu ali drugo pogodbo, s katero se zaveže k uporabi proizvodov ali storitev nosilca.

Uporabnik je vsaka oseba (naročnik, brezplačni uporabnik, registriran in neregistriran uporabnik, poskusni uporabnik ali akcijski uporabnik), ki uporablja portal, ne glede na to, ali gre za prosto dostopne spletne strani (v nadaljevanju: odprti del portala) ali za strani, za katere je potrebna prijava z uporabniškim imenom in geslom (v nadaljevanju: zaprti del portala). Naročnik je dolžan uporabnikom, ki na podlagi pravnega razmerja z njim pridobijo uporabniško ime in geslo, omogočiti uporabo portala, ter jih seznaniti z vsemi pravicami in obveznostmi, ki zanje izhajajo iz pogodbe o naročništvu in iz splošnih pogojev. Uporabnik je tudi udeleženec dogodka in kupec proizvoda ali storitve nosilca.

Brezplačni uporabnik portala je oseba, kateri je prenehal status naročnika, poskusnega ali akcijskega uporabnika na portal, in še naprej prejema brezplačne tedenske e-novice.

Registriran uporabnik se sam registrira na spletni strani portala in ima omejen dostop do zaprtega dela portala.

Neregistriran uporabnik je oseba, ki anonimno in brez uporabe uporabniškega imena in gesla dostopa do odprtega dela portala.

Poskusni uporabnik portala je oseba, ki ji z namenom seznanitve z vsebinami portala nosilec omogoči brezplačen ter časovno in vsebinsko omejen poskusni dostop.

Akcijski uporabnik je oseba, ki se je za dostop do portala registrirala preko spletnega obrazca s pomočjo aktivacijske kode, pridobljene v promocijski akciji nosilca in tako pridobila brezplačen ter časovno in po obsegu omejen dostop do zaprtega dela portala. Akcijski uporabnik lahko dostopa do zaprtega dela portala v okviru in pod pogoji promocijske akcije nosilca.

Cenik je podroben seznam, s katerim nosilec določa vrednost posameznega prodajnega paketa in dodatnih plačljivih vsebin portala.

Cenik je sestavni del pogodbe o naročništvu. Nosilec si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve cenika.

Dodatne plačljive vsebine so vsebine, ki niso del posameznega prodajnega paketa in jih naročnik plačuje poleg naročnine. Vrednost dodatnih plačljivih vsebin je razvidna iz veljavnega cenika.

Alert je storitev obveščanja o spremembah izbranih vsebin na portalu, ki ga uporabnik dnevno prejema na svoj elektronski naslov, skladno s svojo izbiro.

Pravni kliping je način obveščanja uporabnika o novih vsebinah na podlagi pogojev, ki jih je uporabil pri svojem iskanju.

Prodajni paket obsega enega ali več proizvodov in storitev nosilca, katerih uporaba je lahko vsebinsko ali časovno omejena.

Prodajni paket lahko vsebuje popust za Konference in dogodke GV Založbe, vendar se ti med seboj in z drugimi popusti ne seštevajo in veljajo za vse naročnikove udeležence na enem dogodku. Kadar prodajni paket vsebuje Pravno periodiko GV Založbe, je naročnik upravičen do digitalnega, ne pa tiskanega izvoda revije. Naročilo na tiskano obliko revije je omogočeno na spletni strani www.gvzalozba.si.

Prodajni paket je lahko brezplačen in vsebuje neomejeno količino določenih proizvodov in storitev. V primeru sklenitve naročništva na tak paket, nosilec pričakuje uporabo, ki ne presega običajnega obsega in je skladna s splošnimi pogoji ter si zato pridržuje pravico do skrbnejšega spremljanja uporabe, vsako zlorabo pa takoj sankcionira skladno s splošnimi pogoji.

Vrednostni bon se lahko unovči zgolj za namen za katerega je bil izdan. Če časovna veljavnost bona ni izrecno dogovorjena drugače, je vrednostni bon veljaven eno leto od izdaje. Vsak vrednostni bon mora vsebovati datum izdaje in namen za katerega je bil izdan. Unovči se lahko le enkrat oz. za enkraten nakup. Če vrednost nakupa presega vrednost bona, naročnik doplača razliko. Če vrednost nakupa ne presega vrednosti bona, razlika v vrednosti bona propade.

Odvetniški pravni posvet je uvodni posvet pri izbranem odvetniku, s katerim ima nosilec sklenjen sporazum o sodelovanju in pripada naročniku v okviru prodajnega paketa enkrat letno. Posvet se lahko izvede pisno ali ustno in obsega podrobno in jasno razlago pravne problematike ter predlog morebitne rešitve ali možnosti v morebitnem sodnem postopku. Za koriščenje storitve se kontakti odvetnika in naročnika izmenjajo izključno s posredovanjem nosilca. V primeru sklenitve naročništva brez vezave, je koriščenje storitve možno po izteku treh mesecev od sklenitve pogodbe o naročništvu. V brezplačnih, začasnih ali kako drugače omejenih paketih oziroma paketih, ki jih je naročnik prejel kot dodatno ugodnost, storitev ni na voljo.

Strokovni GDPR nasvet je uvodni posvet pri izbranem izvajalcu za GDPR področje, ki ni odvetnik in s katerim ima nosilec sklenjen sporazum o sodelovanju ter pripada naročniku v okviru prodajnega paketa enkrat letno. Posvet se lahko izvede pisno ali ustno in obsega podrobno in jasno razlago pravne problematike ter predlog morebitne rešitve ali pripravo osnutka dokumenta s področja GDPR. Za koriščenje storitve se kontakti izvajalca in naročnika izmenjajo izključno s posredovanjem nosilca. V primeru sklenitve naročništva brez vezave, je koriščenje storitve možno po izteku treh mesecev od sklenitve pogodbe o naročništvu. V brezplačnih, začasnih ali kako drugače omejenih paketih oziroma paketih, ki jih je naročnik prejel kot dodatno ugodnost, storitev ni na voljo.

2.1        OPIS PORTALOV

Portali lahko vsebujejo slovensko in evropsko zakonodajo ter sodno prakso, objave Uradnega lista RS in EU, strokovno literaturo in druge vsebine pravne in poslovne, finančne, davčne in računovodske ali druge narave ter koristne povezave in pripomočke.

Portali sestavljajo vsebine, dostopne naročnikom, brezplačnim, akcijskim ter poskusnim uporabnikom (zaprti del) in vsebine, dostopne vsem uporabnikom (odprti del).

3        NAROČNIŠTVO

3.1        SPLOŠNO

Naročništvo na portale se sklene za nedoločen čas, razen če ni s pogodbo o naročništvu določeno drugače, in ga je mogoče prekiniti v skladu s temi splošnimi pogoji.

Ob sklenitvi pogodbe o naročništvu na portale, omogoči nosilec naročniku dostop do zaprtega dela portala (dodeli mu uporabniško ime in geslo).

Za uporabo portala v dogovorjenem obsegu plačuje naročnik nosilcu naročnino. Za uporabo dodatnih plačljivih vsebin velja plačilo po veljavnem ceniku razen, če je s pogodbo drugače dogovorjeno.

Naročnik lahko sklene naročniško razmerje za enega ali več dostopov (enega ali več uporabniških imen in gesel) do portala.

Nosilec si pridržuje pravico, da lahko naročniku nudi določene ugodnosti v zvezi z naročništvom. Vrsta in čas trajanja teh ugodnosti se podrobneje določijo s pogodbo o naročništvu.

Uporabnikom je na voljo uporabniška podpora pod pogoji in na način, določenimi s temi splošnimi pogoji.

3.2        NAROČNINA

3.2.1       OBRAČUNAVANJE DOKUMENTOV NA PORTALIH

Vrednost posamezne vrste dokumenta ali dodatnih plačljivih vsebin je razvidna iz veljavnega cenika. Obračunavajo se izključno dokumenti, navedeni v ceniku, ki niso prosto dostopni in se nahajajo v zaprtem delu portala.

3.2.2       NAROČNINA NA PORTALE

Cena naročnine za posamezen dostop do portala ali paketa je določena z veljavnim cenikom ali z dogovorom med nosilcem in naročnikom.

Naročnina na portale se praviloma plačuje letno. Prva naročnina se plača najkasneje 30 (trideset) dni po sklenitvi pogodbe o naročništvu, na podlagi računa, ki ga izstavi nosilec.

Naročnik in nosilec se lahko s pogodbo o naročništvu dogovorita tudi za drugačno obračunsko obdobje.

Računi za vse storitve, ki jih nosilec obračunava naročniku na podlagi pogodbe o naročništvu, kot tudi morebitni opomini za plačilo računov, se pošiljajo naročniku z navadno pošto ali po elektronski pošti. Naročnik je dolžan nosilca skladno s točko 7.2. teh splošnih pogojev obvestiti o morebitnih spremembah svojega naslova ali sedeža oziroma drugih relevantnih podatkov.

3.2.3       NAROČNINA NA REVIJE

Naročnina se obračunava mesečno ali letno. Način obračunavanja in višina naročnine sta določena za vsako revijo posebej in sta objavljena na spletni strani www.gvzalozba.si.

Naročnina na revije se sklene za nedoločen čas.

3.2.4       NAROČILO KNJIG

Kupec lahko naroči knjigo preko spletne strani www.gvzalozba.si, po navadni pošti, elektronski pošti ali faksu, fizična oseba pa tudi po telefonu. Nosilec shrani naročilo na papirju in v elektronski obliki, kupec pa lahko zahteva kopijo naročila.

Cene knjig so objavljene brez in z vključenim DDV, določene z veljavnim cenikom in veljajo do spremembe cenika oziroma do razprodaje zalog. Pravna oseba plača naročilo po prejemu računa ali predračuna, fizična oseba pa z gotovino v enkratnem znesku po povzetju ob prevzemu knjig ali po predračunu. Za plačila po povzetju kupec plača provizijo Pošti Slovenije po veljavnem ceniku. Dostava po pošti se izvrši v treh delovnih dneh po naročilu oziroma izidu. Stroški pošiljanja niso vključeni v ceno.

Kupec lahko iz kakršnega koli razloga odstopi od pogodbe brez navedbe razloga, če v štirinajstih dneh to pisno sporoči nosilcu. Štirinajstdnevni rok začne teči naslednji dan po prejemu knjig. Kupec mora v primeru odstopa osebno ali po pošti vrniti knjige nepoškodovane in nerabljene v štirinajstih dneh po poslanem pisnem odstopu. Vrnitev prejetih knjig v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Kupec lahko uveljavlja reklamacijo v štirinajstih dneh od prejema poškodovanih knjig. Poškodovane in nerabljene knjige s priloženo kopijo računa mora vrniti v štirinajstih dneh od datuma prejetja knjig.

V primeru vračila knjig nosilec vrne kupnino kupcu v najkrajšem času, najkasneje pa v štirinajstih dneh po prejemu odstopa od pogodbe oziroma po prejemu vrnjenih knjig, in sicer z nakazilom na transakcijski ali osebni račun. Možna je tudi menjava knjig.

Za zamujena plačila je nosilec upravičen zaračunati stroške opominjanja in izterjave ter zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti plačila.

3.2.5       NAKUPI ZNOTRAJ PORTALOV

Nakupi znotraj portalov se naročniku portala obračunajo pri naslednji izdaji računa. Pogodba o nakupu naročenih storitev med naročnikom in nosilcem je sklenjena, ko naročnik dodatno potrdi izbiro in prejme naročeno storitev. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene časovne veljavnosti.

4        ZAČETEK IN PRENEHANJE NAROČNIŠTVA

4.1.1       ZAČETEK NAROČNIŠTVA

Pogoj za začetek naročništva na portal je veljavno sklenjena pogodba o naročništvu.

Datum začetka naročništva je določen v pogodbi o naročništvu in se pri naročnikih na portale zaradi dodelitve uporabniškega imena in gesla lahko razlikuje od dneva začetka uporabe portala.

Nosilec se zavezuje, da bo naročniku na portal dodelil uporabniško ime in geslo in mu oboje posredoval po prejemu pravilno izpolnjene in s strani naročnika podpisane pogodbe o naročništvu. Naročniku bo začetek uporabe portala praviloma omogočen naslednji delovni dan po dnevu, ko mu je nosilec posredoval obvestilo o dodelitvi uporabniškega imena in gesla.

Naročnik revije dobi prvi izvod revije ob rednem planiranem izidu naslednje številke naročene revije, po sklenitvi naročništva.

4.1.2       PRENEHANJE NAROČNIŠTVA

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od pogodbe o naročništvu brez navajanja razlogov za odpoved, pri čemer naročništvo preneha:

 • na zadnji dan v mesecu, v katerem je odpoved sporočena nasprotni stranki, če je tej obvestilo o odpovedi vročeno do vključno 20. dne v mesecu;
 • na zadnji dan v naslednjem mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je odpoved sporočena nasprotni stranki, če je obvestilo o odpovedi vročeno po 20. dnevu v mesecu.

Začasne prekinitve naročništva s strani naročnika niso možne.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe o naročništvu v primeru, da nosilec spremeni te splošne pogoje in/ali cenik, naročnik pa se z novimi pogoji in/ali cenikom ne strinja. V tem primeru se trenutek prenehanja naročništva določa skladno s prvim odstavkom te točke.

Ob prenehanju naročništva po zgornjih odstavkih naročnik postane brezplačni uporabnik portala in še naprej prejema brezplačne tedenske e-novice.

Nosilec lahko odstopi od pogodbe o naročništvu takoj, brez odpovednega roka iz prvega odstavka te točke, v naslednjih primerih:

 • če naročnik ne plača pravočasno in/ali v celoti računov nosilca, ki mu jih ta izstavi za storitve,
 • če uporabnik krši te splošne pogoje,
 • če uporabnik z geslom ne ravna v skladu s temi splošnimi pogoji,
 • če naročnik ali uporabnik krši druge obveznosti, ki jih je prevzel s pogodbo o naročništvu, s temi splošnimi pogoji in veljavnim cenikom.

Obvestilo o odstopu od pogodbe o naročništvu mora stranka, ki od pogodbe odstopa, posredovati drugi pogodbeni stranki v pisni obliki in s priporočeno pošto. Stranki se izrecno strinjata, da lahko zaradi narave pogodbenega odnosa (oseben pristop) pogodbo pisno odpove in o tem obvesti nosilca le naročnik osebno, t.j. njegov zakoniti zastopnik.

V primeru predčasne odpovedi pogodbe o naročništvu na portal, sklenjene za določen čas, mora naročnik plačati vse preostale mesečne naročnine do predvidenega izteka pogodbe. Plačilo mora opraviti najkasneje v 30 (tridesetih) dneh po odpovedi pogodbe.

Že plačane, a neizkoriščene naročnine se v primeru odpovedi pogodbe o naročništvu ne vračajo.

V primeru odpovedi pogodbe o naročništvu na portal pred iztekom enega leta, mora naročnik vrniti ugodnosti (darila, popusti, vrednostni boni,…) v zvezi z naročništvom, ki jih je prejel od sklenitve pogodbe o naročništvu do podane odpovedi. Plačilo mora opraviti najkasneje v 30 (tridesetih) dneh po odpovedi pogodbe.

Odpoved dodatnih plačljivih vsebin pomeni, da naročnik do njih nima več dostopa, plačila zanje pa se ne vračajo.

V primeru odpovedi dodatno plačljive vsebine Kotizacija za vse dogodke GV Založbe, se že izkoriščene kotizacije po redni ceni odštejejo od že plačanih zneskov dodatno plačljive vsebine. Naročnik mora plačati razliko do polne cene najkasneje v 30 (tridesetih) dneh po odpovedi pogodbe. Neizkoriščene kotizacije oziroma preplačila se ne vračajo.

5        POGOJI UPORABE PORTALOV IN UDELEŽBE NA DOGODKIH

5.1        NAČIN UPORABE PORTALA

Za dostop do vseh vsebin portala uporabnik potrebuje:

 • osebni računalnik ali drugo komunikacijsko napravo,
 • povezavo na internet,
 • nameščen sodoben spletni brskalnik,
 • uporabniško ime in geslo, ki ju dodeli nosilec,
 • nosilec lahko od uporabnika zahteva, da za dostop do portala uporablja kvalificirano digitalno potrdilo enega izmed registriranih overiteljev digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji.

5.2        DOSTOPNOST PORTALA

Nosilec vzdržuje portal tako, da je dostopen praviloma 24 ur na dan, vse dni v letu.

Za zagotavljanje kakovostne uporabe portala se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi portala upošteval vsa navodila skladno s temi splošnimi pogoji.

Nosilec si ves čas prizadeva zagotavljati tehnične pogoje, ki uporabnikom zagotavljajo nemoteno uporabo portala. Zaradi tehničnih razlogov, za potrebe vzdrževanja ali zamenjave opreme, si nosilec pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopnosti do portala.

Odgovornost nosilca za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi zaradi tehničnih razlogov uporabniku nastale zaradi prekinitve delovanja oz. motenega dostopa do portala, je v celoti izključena.

5.3        RAVNANJE Z UPORABNIŠKIM IMENOM IN GESLOM ZA DOSTOP DO PORTALA

Uporabnik se zavezuje, da bo dodeljeno uporabniško ime in geslo oz. kvalificirano digitalno potrdilo hranil kot poslovno skrivnost in da bo zagotovil, da bo eno uporabniško ime in geslo oz. kvalificirano digitalno potrdilo uporabljal le en in vedno isti uporabnik.

Nosilec lahko od uporabnika zahteva, da za dostop do portala uporablja kvalificirano digitalno potrdilo enega izmed registriranih overiteljev digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji.

Uporabnik oz. naročnik, ki je uporabniku omogočil uporabo, odgovarja nosilcu za morebitno zlorabo uporabniškega imena in gesla s strani nepooblaščenih uporabnikov oz. tretjih oseb.

Uporabnik je dolžan v primeru, da izve za razloge, ki kažejo na možnost zlorabe uporabniškega imena in gesla, o tem nemudoma obvestiti nosilca ter spremeniti geslo na naročniških straneh portala.

V primeru kršitev določb tega poglavja ima nosilec pravico, da za posamezno uporabniško ime in geslo omeji ali ukine dostop do portala.

5.4        ZAČASNA UKINITEV VELJAVNOSTI UPORABNIŠKEGA IMENA IN GESLA

Če naročnik računa ne plača v celoti ali pravočasno, v primeru kršitev, določenih v teh splošnih pogojih ter v primeru, ko obstaja sum zlorabe uporabniškega imena in gesla, ima nosilec pravico takoj in brez obveščanja uporabnika omejiti ali ukiniti veljavnost njegovega uporabniškega imena in gesla oz. uporabniških imen in gesel, uporabnik pa se izrecno odpoveduje uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov proti nosilcu zaradi omejitve ali ukinitve uporabniških imen in gesel. Naročnik je dolžan tudi za čas tovrstne ukinitve plačati nosilcu vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o naročništvu in teh splošnih pogojev.

Po dogovoru nosilca in uporabnika je mogoče veljavnost začasno ukinjenega uporabniškega imena in gesla oz. uporabniških imen in gesel ponovno vzpostaviti pod pogojem, da naročnik v celoti plača vse zapadle obveznosti do nosilca in mu o tem predloži potrdilo, ki ga je dolžan posredovati pisno s priporočeno pošto oziroma, ko uporabnik odpravi kršitve, določene v teh splošnih pogojih. Nosilec praviloma ponovno vzpostavi veljavnost začasno ukinjenega uporabniškega imena in gesla oz. uporabniških imen in gesel naslednji delovni dan po dnevu, ko prejme pisno potrdilo, da je naročnik plačal zapadle obveznosti oziroma, da je uporabnik odpravil kršitve.

5.5        PRIJAVA IN ODJAVA OD DOGODKA

Udeleženec dogodka se lahko na dogodek prijavi preko spletne strani www.gvzalozba.si, po navadni pošti, elektronski pošti ali faksu.

Prijava na dogodek je možna najkasneje en dan pred dogodkom.

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.

6        PODPORA UPORABNIKOM

Nosilec bo med svojim delovnim časom uporabnikom portala zagotavljal stalno brezplačno podporo v zvezi z uporabo portala in sicer na telefonski številki (+386) 01 438 01 80 in elektronski pošti.

Nosilec bo storil vse, da bo med svojim delovnim časom uporabniku podporo zagotovil takoj, ko bo prejel zahtevo. V primeru bolj zahtevne oblike podpore si bo nosilec prizadeval, da bo pomoč zagotovil v čim krajšem možnem času.

7        OBVEZNOSTI NOSILCA IN UPORABNIKA

7.1        ODGOVORNOST ZA VSEBINO PODATKOV

Nosilec si ves čas prizadeva za kakovost, pravilnost in ažurnost podatkov in storitev na portalu. Odgovornost nosilca za neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov oz. storitev je v celoti izključena.

Nosilec ne jamči za točnost oz. ustreznost podatkov in drugih storitev na portalu.

Za vsebino strokovnih člankov, objavljenih na portalu, odgovarja avtor članka.

7.2        VAROVANJE IN UPORABA PODATKOV

Osebni in drugi podatki uporabnikov, ki jih nosilec pridobi na podlagi ali v zvezi z uporabo portala, predstavljajo podatke, potrebne za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in/ali uveljavljanje pravic pogodbenih strank iz naslova naročništva oziroma v zvezi z uporabo portala.

Tako zbrani podatki so poslovna skrivnost nosilca. Izjemoma si nosilec pridržuje pravico, da:

 • javno objavi firmo (ime) in sedež (naslov) naročnika na seznamu svojih naročnikov in na svojih referenčnih listah;
 • uporabi firmo (ime), sedež (naslov) in elektronski naslov uporabnika za namene neposrednega trženja;
 • uporabi firmo (ime) in naslov elektronske pošte uporabnika za pošiljanje obvestil po elektronski pošti.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na dogovorjeni način (preko odjave od prejemanja obvestil na portalu) od nosilca zahteva prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in/ali za pošiljanje obvestil po elektronski pošti. Odjava od prejemanja obvestil na portalu se izvede tako, da uporabnik v obrazec na spletni strani vpiše elektronski naslov na katerega je do sedaj prejemal obvestila. Po vnosu elektronskega naslova, sistem na ta elektronski naslov (zaradi preprečitve zlorabe s strani tretjih oseb) pošlje navodilo za odjavo. Uporabnik s klikom na potrditev odjave v elektronskem sporočilu zaključi postopek odjave, pri čemer se na spletni strani izpiše obvestilo o uspešnem zaključku postopka. Če se postopek ne izvede uspešno, se obvestilo o uspešnem zaključku ne izpiše. V tem primeru se uporabnik lahko obrne na brezplačno podporo uporabnikom (točka 6) in skuša z njeno pomočjo ponoviti in zaključiti postopek. Če tudi to ni uspešno, pa mora uporabnik podati nosilcu pisno zahtevo.

Nosilec tretjim osebam ne bo posredoval osebnih podatkov uporabnika in podatkov, ki se nanašajo na vsebino in finančne vidike njegove uporabe portala.

Uporabnik je dolžan nosilcu v roku 3 dni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na izvrševanje in uveljavljanje pogodbenih pravic iz naslova naročništva oziroma uporabe portala. V primeru, da naročnik oz. uporabnik pri naročniku opusti dolžnost obvestitve, nosilec svoje obveznosti pravilno in veljavno izpolnjuje na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Uporabnik odgovarja nosilcu za škodo, ki lahko nastane zaradi opustitve te obveznosti.

Nosilec hrani, obdeluje in uporablja osebne podatke uporabnika za statistične namene in namene neposrednega trženja v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in drugo veljavno zakonodajo.

7.3        ODGOVORNOST ZA GRADIVA IN PODATKE UPORABNIKOV

Uporabniki imajo možnost pošiljanja informacij na portal. Pri posredovanju informacij je uporabnik dolžan upoštevati vso relevantno zakonodajo, še zlasti predpise s področja varstva avtorskih pravic. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da so informacije in druge stvaritve, ki jih posreduje na portal, proste zahtevkov s področja varstva avtorskih pravic in dana v uporabo vsem, torej v smislu javnega dobrega (public domain), razen tistih, za katere avtor izrecno ne zahteva drugače. Na portal ni dovoljeno nepooblaščeno nalagati avtorsko zaščitenih komercialnih programov.

Uporabnik odškodninsko odgovarja nosilcu, če zaradi njegove opustitve ravnanja, določene v prvem odstavku te točke oz. take opustitve s strani uporabnika pri naročniku, tretja oseba na nosilca naslovi kakršnekoli zahtevke v zvezi s kršitvijo avtorskih pravic oz. če nosilcu nastane kakršnakoli škoda. Za škodo, ki je posledica ravnanj ali opustitev uporabnika, odgovarja nosilcu naročnik, ki je temu uporabniku omogočil dostop do portala.

7.4        VIŠJA SILA

Naročnik in nosilec ne odgovarjata za kakršnokoli škodo, zamudo oziroma pomanjkljivosti, ki so posledica višje sile ali dogodkov, ki se jim ni bilo mogoče izogniti, jih preprečiti ali odvrniti.

7.5        AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Znaki portalov, proizvodov ali storitev nosilca so varovani kot storitvene oz. blagovne znamke po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1).

Vse zbirke podatkov predstavljajo podatkovno bazo v smislu določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), zbirke dokumentov v portalu – v celoti in kot posamezni deli sistema – so varovane z avtorsko pravico nosilca in z drugimi predpisi (varstvo konkurence ipd.).

Posamezne enote v zbirkah portala, ki imajo značaj avtorskega dela (npr. avtorski članki), so varovane z avtorsko pravico njihovega avtorja.

Avtorsko varstvo portala, njegovih posameznih podatkovnih zbirk in posameznih enot v zbirkah, ki so dostopne uporabnikom, obsega varstvo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Za posamezne enote zbirk portala, ki imajo značaj avtorskega dela, je dovoljena le uporaba za lastne potrebe. Vse druge oblike nadaljnjega distribuiranja, posredovanja oz. omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. reproduciranje v knjigi, objava na strežniku naročnika oz. uporabnika itd.) so izrecno prepovedane. Navedena prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe, še posebej pa so prepovedana naslednja ravnanja:

 • uporaba znatnih delov (količinsko in/ali kakovostno) podatkovnih zbirk (npr. reproduciranje strukture zbirk ali delov strukture zbirk ipd.),
 • uporaba podatkovnih zbirk v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese nosilca (npr. uporaba čistopisov predpisov preko okvira lastnih potreb uporabnika, sistematična in ponovljena uporaba neznatnih delov podatkovnih zbirk itd.),
 • odstranitev ali zamenjava znakov portalov, proizvodov ali storitev nosilca, kadar se le-ti pojavljajo na dokumentih, besedilih, spletnih straneh ipd.

Uporabnik oz. naročnik, ki je uporabniku omogočil uporabo, odgovarja nosilcu za vso morebitno škodo, ki bi nosilcu nastala zaradi kršitev v tem poglavju določenih obveznosti oz. omejitev.

7.6        IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

V skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov obveščamo potrošnike, da nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznavamo kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Spletno platformo Evropske komisije za spletno reševanje sporov najdete na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/odr.

LEXPERA d.o.o.

Veljavnost od 5.4.2023