O GV Založbi

 


LEXPERA d. o. o.
Tivolska cesta 50
SI-1000 Ljubljana

Začetki in razvoj
Začetek GV Založbe sega v leto 1958. Že kmalu po ustanovitvi tednika Gospodarski vestnik (leta 1952) se je pokazala potreba po založbi, ki bi gospodarstvo oskrbovala s poglobljenimi informacijami in znanji s področja financ, organizacije dela in poslovanja, gospodarskega prava in marketinga.
V prvih letih je v uredništvu založbe deloval en sam urednik in izšlo je le po nekaj knjig, a program se je iz leta v leto hitro širil: od prve knjige, ki je izšla leta 1954, INCOTERMS (zbirka mednarodnih trgovskih nazivov, mednarodnih pravil za razlago običajnih pogodbenih klavzul) prek vsakoletnega poslovnega koledarja s prvim slovenskim registrom veljavnih predpisov do Uzanc v blagovnem prometu in pojasnil carinske tarife.
Z leti se je založba uveljavila in razširila. Poleg priročnikov za pomoč v poslovni praksi so začele izhajati monografske izdaje, komentarji temeljnih zakonskih besedil ter obširne izdaje sodne prakse gospodarskih in delovnih sodišč. 
Leta 1988 je založba postala samostojen oddelek pri Gospodarskem vestniku in izšlo je 27 knjig. Po preoblikovanju Gospodarskega vestnika v GV Skupino leta 2001  je GV Založba postala družba z omejeno odgovornostjo in izdala 32 knjig.
Leta 2005 je GV Založba nadaljevala samostojno pot. Knjižni program je s približno 40 knjigami na leto sledil novim potrebam.  
Leta 2010 je GV Založba po odločitvi Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru prejela posebno priznanje za dolgoletni doprinos k razpoznavnosti znanstvenega in strokovnega dela sodelavcev Pravne fakultete v Mariboru.
Konec leta 2013 se je GV Založba pripojila  družbi IUS SOFTWARE, d. o. o.

Konec leta 2017 se je družba IUS SOFTWARE, d. o. o. preimenovala v LEXPERA d.o.o.

GV Založba danes
GV Založba je del družbe LEXPERA, d. o. o., Ljubljana.
Posebno pozornost posvečamo pravnemu področju, del knjižnega programa pa zajema poslovne knjige. Izdajamo tudi pravne revije in se ukvarjamo z izobraževalno dejavnostjo.

Med pravnimi knjigami so zakoni s poglobljenimi komentarji, ki že od osamosvojitve Slovenije izhajajo v zbirki Nova slovenska zakonodaja, zakoni z uvodnimi pojasnili, zbirke predpisov z določenih pravnih področij in zbirke odločb Vrhovnega sodišča RS, pravne monografije, med katerimi so tudi visokošolski učbeniki, in temeljna dela, ki izhajajo v zbirki Pravna obzorja. Pomembne pravne doktorske disertacije, prilagojene za knjižno izdajo, izhajajo v zbirki Scientia Iustitia.  Vsako leto kot delovni pripomoček pravnikom pripravimo pravni rokovnik.

Izdajamo tudi poslovno literaturo, knjige z vseh področij managerskega dela, ki izhajajo v zbirki Manager, visokošolske učbenike in priročnike.

Pri GV Založbi izhaja znanstvena revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo Podjetje in delo, ki že več kot štiri desetletja spremlja razvoj stroke in vanj dejavno posega. Izide 8 številk na leto.

Časopis za pravna vprašanja Pravna praksa je najbolj bran pravniški časopis. Pravna praksa izhaja že več kot trideset let, dostopna pa je tudi na spletu.

Ob izidu novih knjig prirejamo seminarje s knjigo. Tako želimo vsebino bralcem še bolj približati in povezovati teorijo s prakso. Skupaj z Zvezo društev pravnikov Slovenije in Zvezo društev za gospodarsko pravo Slovenije organiziramo Dneve slovenskih pravnikov, največje vsakoletno pravniško srečanje.

GV Založba je uradna zastopnica Urada za publikacije EU. Pri nas lahko naročite Uradni list EU in druge publikacije. Je tudi zastopnica za prodajo publikacij vrste uglednih tujih založb.


Identifikacijska številka:      SI27683893 
Zavezanec za DDV:            da 
Matična številka:                5333482 
Transakcijski račun:            IBAN LEXPERA d.o.o. Ljubljana, odprt pri UniCredit Banka Slovenija, d. d. (SWIFT
                                          (BIC): BACXSI22): SI56 2900 0005 5121 174 
Vpis družbe:                       Okrožno sodišče v Ljubljani, registracijski vložek: 1/03993/00 

Dne 30. 12. 2013 se je GV Založba d. o. o. pripojila družbi LEXPERA d. o. o. Ljubljana.
  

Obvestilo o pripojitvi

Sklep


Tajništvo
telefon: 01 30 91 800
faks: 01 30 91 815

Uredništvo knjig
telefon: 01 30 91 800
faks: 01 30 91 815

Prodaja in trženje knjig ter revij
telefon: 01 30 91 820, 01 30 91 821
faks: 01 30 91 815

Trženje oglasnega prostora
telefon: 01 30 91 816

Izobraževanje
telefon: 01 30 91 813

Uredništvo periodičnega tiska
tajništvo telefon: 01 30 91 822
faks: 01 30 91 815

GV Založba ima več kot petdesetletno tradicijo in je največja slovenska založba pravnih knjig in periodičnih publikacij. Ukvarjamo se tudi s poslovno literaturo in izobraževanjem.

V zbirki Nova slovenska zakonodaja izhajajo najpomembnejši zakoni s poglobljenimi komentarji.

Zakoni z uvodnimi pojasnili
so hiter odziv na potrebe prakse ob spreminjanju zakonov in sprejemanju novih.

V zbirkah predpisov
ponujamo veljavne zakone in predpise z določenega področja.

Vrsto let v naši založbi izhaja Zbirka odločb Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

V zbirki Pravna obzorja najdete temeljne pravne monografije domačih in tujih avtorjev ter ponatise starejših nosilnih del.

Izdajamo pravne knjige z različnih področij, med katerimi so temeljna dela, monografije in visokošolski učbeniki.

Vsako leto pravnikom namenimo pravni rokovnik – rokovnik z vsebino.

Pri GV Založbi izhaja strokovna periodika: najbolj bran slovenski strokovni tednik Pravna praksa in znanstvena revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo Podjetje in delo. S Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani sodelujemo pri izdajanju Zbornika znanstvenih razprav, z Inštitutom za primerjalno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani pa pri izdajanju Pravnega letopisa.

Poslovno literaturo bogatita zbirka Manager in zbirka PR, med poslovno literaturo pa so tudi številni visokošolski učbeniki.

Prirejamo strokovne konference, izobraževanja in seminarje s knjigo, usmerjene v prakso, h konkretnim vprašanjem in rešitvam. Vsako leto skupaj z Zvezo pravnikov Slovenije in Zvezo društev za gospodarsko pravo Slovenije organiziramo največje strokovno pravniško srečanje – Dneve slovenskih pravnikov.