Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi

Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Datum: 29. januar, 4. februar, 5. februar, 7. februar, 10. februar, 12. februar, 13. februar

Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi

Vprašanja za predavatelje lahko vnaprej pošljete na naslov seminar@gvzalozba.si.

Z DDV: 366,00 
Brez DDV: 300,00 

Šifra: S20001
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi

Strokovno izobraževanje v več sklopih

Sestavite si svoj program!PREDAVATELJI:

 • mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij
 • doc. dr. Valentina Franca, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani
 • Damijan Gregorc, odvetnik
 • dr. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
 • Damjan Mašera, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • mag. Ivan Robnik, upokojeni vrhovni sodnik svetnik
 • dr. Martina Šetinc Tekavc, Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani
 • doc. dr. Luka Tičar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke
 • Ljuba Zupančič Čokert, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki


Izkušeni predavatelji
Možnost izbiranja sklopov
Praktična znanja
Omejeno število udeležencev

Vprašanja za predavatelje lahko vnaprej pošljete na naslov: seminar@gvzalozba.siKOTIZACIJA NA UDELEŽENCA:

 • Kotizacija za en sklop znaša 300,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za dva sklopa znaša 570,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za tri sklope znaša 810,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za štiri sklope znaša 1020,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za pet sklopov znaša 1200,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za šest sklopov znaša 1350,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za sedem sklopov znaša 1490,00 EUR brez DDV.

Kotizacija vključuje gradivo, osvežilne pijače med odmori in prigrizke.
Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 TRAJANJE:

1. sklop 9.00–14.00, 2.–7. sklop 9.00–13.15UGODNOSTI:

 • Aktualna vprašanja in odgovore bomo objavili v Pravni praksi.
 • Dobili boste potrdilo o strokovnem izobraževanju.
 • Vsi udeleženci prejmete aktualne številke Pravne prakse, v katerih so obravnavana vprašanja, povezana z urejanjem delovnih razmerij.


Plačilo:

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d.o.o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.Odjave:

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

1. sklop
29. januar, 9.00–14.00
Prepoved diskriminacije, mobing ter varstvo zasebnosti in osebnih podatkov v delovnih razmerjihmag. Andrej Tomšič, dr. Martina Šetinc Tekavc
• nove Smernice Informacijskega pooblaščenca o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih ter Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov• posegi v zasebnost na delovnem mestu (preverjanje kandidatov, zdravstvenega stanja, alkoholiziranosti in drugih odvisnosti idr.)• meje digitalne varnosti in nadzora (blokade in nadzor uporabe interneta, pregledovanje e-pošte, uporaba GPS idr.)• zbiranje in posredovanje delavčevih osebnih podatkov tretjim (sindikatu in svetu delavcev, na spletnem portalu podjetja ipd.)• prepoved diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu• delodajalčeva odškodninska odgovornost in določanje odškodnine• pregled sodne prakse s področja prepovedi diskriminacije, mobinga in varovanja osebnih podatkov
 
2. sklop
4. februar, 9.00–13.15
Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom in vodilnim delavcem ter pogodba za določen čas, agencijsko delo in druge atipične pogodbe o zaposlitviLjuba Zupančič Čokert, dr. Katarina Kresal Šoltes
• sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (javni razpis, sodno varstvo neizbranega kandidata, kaj se s pogodbo sme urediti drugače kot po zakonu)• prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (razlogi za odpoved, predčasno prenehanje mandata, odpravnina, pregled novejše sodne prakse)• kdo so vodilni delavci in kaj se zanje na podlagi zakona in novejše sodne prakse sme urediti drugače• pregled sodne prakse glede pogodbe o zaposlitvi za določen čas in transformacije v nedoločen čas (utemeljitev razloga, povečan obseg dela, sezonsko delo, projektno delo, nadomeščanje idr.)• najemanje agencijskih delavcev (uporabnikove obveznosti do agencije in delavcev, predčasno prenehanje napotitve, plačilo, stimulacije in druge ugodnosti)• kako urediti delo na domu in druge posebnosti pogodb o zaposlitvi
 
3. sklop
5. februar, 9.00–13.15
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – 1. del: Vrste prenehanjamag. Nataša Belopavlovič

• prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (odpravnina, ponudba nove pogodbe)
• prenehanje pogodbe s sporazumom strank (odpravnina, odpovedni rok)
• prenehanje pogodbe po samem zakonu zaradi ugotovljene invalidnosti
• prenehanje pogodbe po samem zakonu zaradi prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja
• prenehanje pogodbe zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev
• prenehanje pogodbe z delavčevo redno odpovedjo
• prenehanje pogodbe z delavčevo izredno odpovedjo zaradi razlogov na strani delodajalca (odpovedni razlogi, postopek, roki, odpravnina, vloga inšpekcije dela)
• prenehanje pogodbe po sodbi sodišča

 
4. sklop
7. februar, 9.00–13.15
Kolektivne pogodbe in delavski predstavniki v organih vodenja in nadzora družbdr. Katarina Kresal Šoltes, dr. Valentina Franca

• stranke, vsebina in veljavnost kolektivne pogodbe ter posebnosti za javni sektor
• pravilo in favorem ter primeri, v katerih se smejo pravice za delavce s kolektivno pogodbo izjemoma določiti manj ugodno kot po zakonu ali s splošnim aktom delodajalca
• nestandardne oblike dela in kolektivne pogodbe (določanje tarif za samozaposlene, omejevanje uporabe agencijskega dela idr.) v razmerju do konkurenčnega prava
• izpolnjevanje obveznosti obveščanja, posvetovanja in soodločanja s svetom delavcev – praktični primeri
• ravnanje z zaupnimi informaciji v odnosu do sveta delavcev in delavskih predstavnikov v organih nadzora
• kdaj v odločanje vključiti sindikalne predstavnike in/ali člane sveta delavcev

 
5. sklop
10. februar, 9.00–13.15
Opredelitev delovnega razmerja, nove oblike dela in inšpekcijski nadzordr. Luka Tičar, Damjan Mašera

• kriteriji za opredelitev delovnega razmerja
• pravne podlage za opravljanje dela zunaj delovnega razmerja (pogodbe civilnega prava, študentsko delo, upokojensko delo, osebno delo, drugo začasno ali občasno delo)
• digitalizacija in delo prek spletnih platform
• samozaposleni in omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisnih oseb
• prikrita delovna razmerja in uveljavljanje obstoja delovnega razmerja (domneva, dokazno in trditveno breme, novejša sodna praksa)
• pristojnosti inšpekcije dela in sankcije za kršitev prepovedi dela na podlagi pogodb civilnega prava

 
6. sklop
12. februar, 9.00–13.15
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – 2. del: Redna in izredna odpoved s strani delodajalcamag. Ivan Robnik, dr. Luka Tičar

• splošno o odpovedi (dopustnost, dokazno in trditveno breme, oblika in vsebina, vročitev)
• postopek delodajalčeve redne in izredne odpovedi pogodbe (obveznosti delodajalca pred odpovedjo, zagovor, vloga sindikata oziroma sveta delavcev, rok)
• novejša sodna praksa glede odpovednih razlogov za delodajalčevo redno in izredno odpoved pogodbe
• odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (postopek, ustrezna ali primerna zaposlitev)
• odpravnina, ponudba pogodbe pri drugem delodajalcu, varovane kategorije
• odpovedni roki, prijava delavca na zavod ter druge obveznosti strank v času odpovednega roka po ZDR-1 in ZUTD
• odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga ter v primerih prenehanja delodajalca s prikazom novejše sodne prakse glede opredelitve presežnih delavcev
• posebno varstvo pred odpovedjo

 
7. sklop
13. februar, 9.00–13.15
Posebno varstvo starejših delavcev in invalidovmag. Nataša Belopavlovič, Damijan Gregorc

• opredelitev starejšega delavca in delavca pred upokojitvijo (upokojitveni pogoji)
• ugodnejše pravice za starejše delavce (dodatek za delovno dobo, letni dopust, posebno varstvo pred odpovedjo, omejitev nadurnega in nočnega dela itd.)
• odpravnina ob upokojitvi
• možnosti za nadaljevanje dela po upokojitvi
• razporeditev invalida na drugo delovno mesto
• druge delodajalčeve obveznosti v zvezi z zagotavljanjem pravic invalidom
• postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga

mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerijdoc. dr. Valentina Franca, Fakulteta za upravo Univerze v LjubljaniDamijan Gregorc, odvetnikdr. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v LjubljaniDamjan Mašera, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostimag. Ivan Robnik, upokojeni vrhovni sodnik svetnikdr. Martina Šetinc Tekavc, Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljanidoc. dr. Luka Tičar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljanimag. Andrej Tomšič, namestnik Informacijske pooblaščenkeLjuba Zupančič Čokert, odvetnica, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki