Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi

Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Datum: 29. avgust, 30. avgust, 3. september, 4. september, 11. september, 19. september

Z DDV: 366,00 
Brez DDV: 300,00 

Šifra: S18025
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Mala šola delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi

Strokovno izobraževanje v več sklopih

Sestavite si svoj program!PREDAVATELJI:

 • mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij
 • Damijan Gregorc, odvetnik
 • dr. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
 • Damjan Mašera, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • mag. Ivan Robnik, upokojeni vrhovni sodnik svetnik
 • dr. Martina Šetinc Tekavc, Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani
 • doc. dr. Luka Tičar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke
 • Ljuba Zupančič Čokert, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki


Izkušeni predavatelji
Možnost izbiranja sklopov
Praktična znanja
Omejeno število udeležencev

Vprašanja za predavatelje lahko vnaprej pošljete na naslov: seminar@gvzalozba.siKOTIZACIJA NA UDELEŽENCA:

 • Kotizacija za en sklop znaša 300,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za dva sklopa znaša 570,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za tri sklope znaša 810,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za štiri sklope znaša 1020,00 EUR brez DDV.
 • Kotizacija za pet sklopov znaša 1200,00 EUR brez DDV
 • Kotizacija za šest sklopov znaša 1350,00 EUR brez DDV.

Postregli vam bomo s pijačo in prigrizkom. Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d.o.o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 TRAJANJE:

Vsak sklop traja 5 šolskih ur, od 9.00 do 13.15.UGODNOSTI:

 • Aktualna vprašanja in odgovore bomo objavili v Pravni praksi.
 • Dobili boste potrdilo o strokovnem izobraževanju.
 • Vsi udeleženci prejmete aktualne številke Pravne prakse, v katerih so obravnavana vprašanja, povezana z urejanjem delovnih razmerij.


Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816 

1. sklop
29. avgust, 9.00–13.15
POGODBA O ZAPOSLITVI IN OPRAVLJANJE DELA ZUNAJ DELOVNEGA RAZMERJAdr. Luka Tičar, Damjan Mašera

-  pogodba o zaposlitvi in kriteriji za opredelitev delovnega razmerja
-  pravne podlage za opravljanje dela zunaj delovnega razmerja (pogodbe civilnega prava, študentsko delo, upokojensko delo, nov zakonski primer pogodbe o začasnem ali občasnem delu)
-  samozaposleni in omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisnih oseb
-  prikrita delovna razmerja in uveljavljanje obstoja delovnega razmerja (domneva, dokazno in trditveno breme, novejša sodna praksa)
-  pristojnosti inšpekcije dela in sankcije za kršitev prepovedi dela na podlagi pogodb civilnega prava
-  digitalizacija in delo prek spletnih platform

 
2. sklop
30. avgust, 9.00–13.15
POGODBA O ZAPOSLITVI S POSLOVODNO OSEBO, PROKURISTOM IN VODILNIM DELAVCEM TER POGODBA ZA DOLOČEN ČAS, AGENCIJSKO DELO IN DRUGE ATIPIČNE POGODBE O ZAPOSLITVILjuba Zupančič Čokert, dr. Katarina Kresal Šoltes

-  sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (javni razpis, sodno varstvo neizbranega kandidata, kaj se s pogodbo lahko uredi drugače kot po zakonskih določbah)
-  prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (razlogi za odpoved, predčasno prenehanje mandata, odpravnina, pregled novejše sodne prakse)
-  kdo so vodilni delavci in kaj se na podlagi zakona in novejše sodne prakse pri njih sme urediti drugače (pogodba za določen čas, prenehanje pogodbe v primeru predčasnega prenehanja mandata, odpravnina, odpovedni roki)
-  pregled sodne prakse glede pogodbe o zaposlitvi za določen čas in transformacije v nedoločen čas (utemeljitev razloga, povečan obseg dela, sezonsko delo, projektno delo itd.)
-  najemanje agencijskih delavcev (obveznosti uporabnika do agencije in delavcev, predčasno prenehanje napotitve, plačilo, stimulacije in druge ugodnosti)
-  druge posebnosti pogodb o zaposlitvi

 
3. sklop
3. september, 9.00–13.15
PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI – 1. del: Vrste prenehanjamag. Nataša Belopavlovič

-  prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (odpravnina, ponudba nove pogodbe)
-  prenehanje pogodbe s sporazumom strank (odpravnina, odpovedni rok)
-  prenehanje pogodbe po samem zakonu zaradi ugotovljene invalidnosti
-  prenehanje pogodbe po samem zakonu zaradi prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja
-  prenehanje pogodbe zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev
-  prenehanje pogodbe z delavčevo redno odpovedjo
-  prenehanje pogodbe z delavčevo izredno odpovedjo zaradi razlogov na strani delodajalca (odpovedni razlogi, postopek, roki, odpravnina, vloga inšpekcije dela)
-  prenehanje pogodbe po sodbi sodišča

 
4. sklop
4. september, 9.00–13.15
DISKRIMINACIJA, MOBING IN VPLIV NOVE SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV NA VARSTVO ZASEBNOSTI NA DELOVNEM MESTUmag. Andrej Tomšič, dr. Martina Šetinc Tekavc

-  vpliv nove Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov ter predloga ZVOP-2 na delodajalčeve obveznosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov in zasebnosti na delovnem mestu
-  najpogostejši primeri posegov v zasebnost na delovnem mestu (preverjanje kandidatov, njihovega zdravstvenega stanja, alkoholiziranosti in drugih odvisnosti, sledenje delavcu z detektivom itd.)
-  meje digitalne varnosti in nadzora (blokade in nadzor uporabe interneta, pregledovanje e-pošte, uporaba GPS itd.)
-  posredovanje delavčevih osebnih podatkov tretjim (sindikatu, neizbranemu kandidatu, na spletnem portalu podjetja itd.)
-  prepoved diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu
-  delodajalčeva odškodninska odgovornost in določanje odškodnine
-  pregled sodne prakse s področja prepovedi diskriminacije, mobinga in varovanja osebnih podatkov

 
5. sklop
11. september, 9.00–13.15
PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI – 2. del: Redna in izredna odpoved s strani delodajalcamag. Ivan Robnik, dr. Luka Tičar

-  splošno o odpovedi (dopustnost, dokazno in trditveno breme, oblika in vsebina, vročitev)
-  postopek redne in izredne odpovedi pogodbe s strani delodajalca (obveznosti delodajalca pred odpovedjo, zagovor, vloga sindikata oziroma sveta delavcev, rok)
-  novejša sodna praksa glede odpovednih razlogov za redno in izredno odpoved pogodbe s strani delodajalca
-  odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (postopek, ustrezna ali primerna zaposlitev)
-  odpravnina, ponudba pogodbe pri drugem delodajalcu, varovane kategorije
-  odpovedni roki, prijava delavca na zavod ter druge obveznosti strank v času odpovednega roka po ZDR-1 in ZUTD
-  odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga ter v primerih prenehanja delodajalca s predstavitvijo novejše sodne prakse glede opredelitve presežnih delavcev
-  posebno varstvo pred odpovedjo

 
6. sklop
19. september, 9.00–13.15
POSEBNO VARSTVO STAREJŠIH DELAVCEV IN INVALIDOVmag. Nataša Belopavlovič, Damijan Gregorc

-  opredelitev starejšega delavca in delavca pred upokojitvijo (upokojitveni pogoji)
-  ugodnejše pravice za starejše delavce (dodatek za delovno dobo, letni dopust, posebno varstvo pred odpovedjo, omejitev nadurnega in nočnega dela itd.)
-  odpravnina ob upokojitvi
-  možnosti za nadaljevanje dela po upokojitvi
-  razporeditev invalida na drugo delovno mesto
-  druge delodajalčeve obveznosti v zvezi z zagotavljanjem pravic invalidom
-  postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu zaradi invalidnosti in zaradi poslovnega razloga