Do električne mobilnosti tudi z javno-zasebnimi partnerstvi

Lokacija: Spletna izvedba (Zoom)
Datum: Torek, 9. marec 2021

Z DDV: 268,40 
Brez DDV: 220,00 

Šifra: S21007
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Podobno kot v večini drugih držav Evropske unije se tudi v Sloveniji pričakovanja glede električne mobilnosti povečujejo, javna sredstva in znanje na tem področju pa so omejeni.

Ob napovedi, da bo delež nepovratnih sredstev EU v finančni perspektivi za obdobje 2021–2027 precej manjši, kot bi zadostovalo za cilje uvajanja električne mobilnosti do leta 2030, so tako za naročnike kot za gospodarstvo postale nujne alternativne možnosti financiranja. Dobra alternativa že obstoječim možnostim za uvajanje električne mobilnosti so javno-zasebna partnerstva.

Namen delavnice:

Udeleženci se boste seznanili z normativnim okvirom, oblikami in modeli javno-zasebnih partnerstev.

Po korakih bo pojasnjen postopek vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva (predhodni postopek, sprejem odločitve o javno-zasebnem partnerstvu, izvedba razpisa, pomen pogajanj, izdaja odločitve, sklenitev pogodbe, nadzor nad izvajanjem pogodbe).

Predstavljeno bo kombiniranje različnih virov financiranja za izvedbo projektov javno-zasebnih partnerstev (sredstva iz državnega oziroma občinskih proračunov, sredstva iz skladov EU, zasebna sredstva) – kdaj in kako jih izbrati.

Udeleženci se boste seznanili z normativnim okvirom uvajanja električne mobilnosti v EU in v Sloveniji.

Predstavljeni bodo izbrani primeri dobre prakse uvajanja električne mobilnosti prek javno-zasebnih partnerstev v EU in v Sloveniji.

Pojasnjena bosta pomen in izdelava investicijske dokumentacije v postopkih javno-zasebnih partnerstev na področju uvajanja električne mobilnosti.

Udeleženci se boste usposobili za izvedbo prvih korakov vzpostavitve javno-zasebnih partnerstev na področju uvajanja električne mobilnosti.

Vabimo:

odgovorne za izvedbo projektov na področju uvajanja električne mobilnosti,

vse, ki se pripravljate na finančno perspektivo 2021–2027,

vse, ki imate idejo ali željo, da bi izpeljali projekt električne mobilnosti v obliki javno-zasebnega partnerstva.


Kotizacija

Kotizacija vključuje elektronsko gradivo in znaša 220,00 EUR + DDV.
Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.


Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA, d. o. o., odprt pri odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816


8.45–9.00 Prijava udeležencev

9.00–9.45 Normativni okvir, oblike in modeli javno-zasebnih partnerstev, Petra Ferk
• predstavitev slovenske zakonodaje in zakonodaje EU
• predstavitev temeljnih pojmov
• predstavitev oblik in modelov javno-zasebnih partnerstev
• predstavitev kombiniranja različnih virov financiranja

9.45–10.15 Postopek vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva po korakih, Petra Ferk
• predhodni postopek
• sprejem odločitve o javno-zasebnem partnerstvu
• izvedba razpisa
• pomen pogajanj
• izdaja odločitve
• sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu

10.15–10.30 Odmor

10.30–12.00 Investicijska dokumentacija v postopkih javno-zasebnih partnerstev na področju uvajanja električne mobilnosti, Dejan Podhraški
• pomen in izdelava investicijske dokumentacije v postopkih javno-zasebnih partnerstev na področju električne mobilnosti
• posebnosti: upoštevanje eksternih stroškov transporta, pravilno upoštevanje stroškov v življenjski dobi projekta
• praktični nasveti pri pripravi investicijske dokumentacije

12.00–12.45 Izbrani primeri dobre prakse uvajanja električne mobilnosti prek javno-zasebnih partnerstev v EU in v Sloveniji, Petra Ferk

12.45–13.00 Zaključek z vprašanji in odgovori

Izr. prof. dr. Petra Ferk, univ. dipl. prav.
Petra Ferk je ena izmed ustanoviteljev Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, ena izmed ustanoviteljev družbe za elektronske nabavne platforme S-Procurement, d. o. o., in izredna profesorica za javno upravo na Novi univerzi, kjer predava pri predmetih Javno-zasebna partnerstva, Pravo javnih služb, Posebni upravni postopki, Pravne osebe javnega in zasebnega prava ter Upravni sistemi. Je soavtorica znanstvene monografije Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva. Po zaključenem doktoratu (z doktorsko disertacijo Gospodarske javne službe na področju transporta) mobilnost ostaja njena strast. Leta 2008 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov za mlado pravnico. V okviru Upravne akademije pri Ministrstvu zaw javno upravo deluje kot izvajalka seminarjev in izobraževanj o javno-zasebnem partnerstvu.
V okviru Inštituta za javno-zasebno partnerstvo je sodelovala pri številnih projektih javno-zasebnih partnerstev, pogodbenega zagotavljanja prihranka energije, zagotavljanja in financiranja izvajanja javnih služb ter izgradnje javne infrastrukture. V zadnjem času se dejavno ukvarja z elektronskim javnim naročanjem in uvajanjem inovativnih projektov v javni sektor, ki zajemajo tudi električno mobilnost, pametna mesta in pametne skupnosti. Ves čas izvaja in podpira tudi projekte prenosa znanja iz teorije v prakso.
Petra Ferk je nacionalna korespondentka za revijo European Procurement & Public Private Partnership Law Review ter dejavna članica upravnih odborov več domačih in mednarodnih pravniških društev: Slovensko društvo za evropsko pravo, Zveza društev pravnikov Slovenije, International Academy of Comparative Law, International Federation of European Law, International Research Study of Public Procurement. V tujini so cenjeni zlasti njeni pogledi in izkušnje iz prakse, ki jih prenaša v znanstvenoraziskovalno sfero.
Predavateljica dobro pozna težave in ovire, s katerimi se srečujejo javni naročniki in ponudniki pri izvajanju projektov javno-zasebnih partnerstev, prav tako pa načine, na katere je te ovire mogoče uspešno premostiti.
Mag. Dejan Podhraški
Mag. Dejan Podhraški je direktor družbe ROC, d. o. o., in je specialist za vrednotenje koncesij, pravno ureditev koncesijskih razmerij ter ekonomsko analizo projektov, izvedenih v javno-zasebnem partnerstvu ali z javnim naročanjem.
Pri svojih raziskavah na področju izračunavanja realnih opcij na primeru javnih spodbud je odkril pomembna razhajanja med metodami, ki temeljijo na simulaciji Monte Carlo in geometrijskem Brownovem gibanju, ter tudi razloge zanje. To odkritje ima velike učinke za finančno odločanje o projektih in je za javnega in zasebnega partnerja izjemno pomembno. Poznavanje realnih opcij, dobro prakso s tega področja in nove produkte tako predavatelj uspešno vpeljuje na področje javno-zasebnega partnerstva.
Dejan Podhraški je univerzitetni diplomirani pravnik in znanstveni magister ekonomije (MSc). Kot doktorski kandidat na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani dalje razvija metodologijo vrednotenja koncesij in izračunavanja realnih opcij v javno-zasebnih partnerstvih.